Emin Çölaşan : Çok güzel kitaplar bunlar

emincolesan-84C9-94B1-710B.jpg

SEVGİLİ okuyucularım, özellikle son zamanlarda piyasaya çok hoş, öğretici ve ilginç kitaplar çıkıyor. Bir şeye dikkatinizi çekeyim, özellikle Balyoz ve Ergenekon ve öteki benzer siyasi davaların sanıkları, günümüz iktidarı tarafından esir tutuldukları cezaevlerinde dört dörtlük kitaplar yazdılar ve yazıyorlar.

Son olarak Ankara’da Sincan Cezaevi’nde yatmakta olan ve Balyoz davasından 18 yıl hapis alan Kurmay Albay Erdal Akyazan’ın kitabını okudum:

“Babanı Sana Şikayet Ediyorum. Gelecek Kuşaklara Balyoz Gerçekleri.” (Destek Yayınevi.)

Akyazan kitabında muhteşem bir üslup tutturmuş, sadece kendilerini haksız yere mahkum eden hakim ve savcıların çocuklarına hitap ediyor, olayları belgelerle anlatıyor, babalarını sorgulamalarını istiyor ve şöyle diyor:

“Babalarınız yargılama sırasında bizim sorularımıza cevap veremedi. Siz onların işlerini nasıl yaptığını biliyor musunuz? Babalarınızı size şikayet ediyorum…”

Çocuklarını bilmem ama hakim ve savcı babalarının bu kitabı mutlaka okuması gerekir!

* * *

Bir Balyoz kitabı daha Hasdal Askeri Cezaevi’nde yazılmış. Deniz Kurmay Albay, SAT komandosu Ali Türkşen’in kitabı:

“Kardak’ta Kahraman, Hasdal’da Esir.” (Kaynak Yayınları.)

1996 yılındaki Kardak krizinde Yunan askerleriyle vuruşmak için sabaha karşı adalara çıkan bir SAT komandosunun başına açılan işler… ABD-AKP-F tipi cemaat işbirliğinde gerçekleşen tutuklanma süreci, sonrası ve hapishane yaşamı.

16 yıl hapis cezası alan Türkşen kendisinin ve denizci arkadaşlarının başına gelenleri anlatıyor, bazı üniformalı hainlerin isimlerini veriyor, yaşananları ABD-AKP-Fethullahçı polis ve yargı komplosu olarak tanımlıyor.

* * *

Sinan Meydan dört dörtlük bir Atatürk araştırmacısı. Yazdığı kitaplarda hiç bilmediğimiz gerçekleri belgeliyor, çok da güzel anlatıyor. Son kitabı yine harika:

“Akl-ı Kemal. Atatürk’ün Akıllı Projeleri.” (İnkılap Yayınevi.)

Dördüncü cildi oluşturan bu kitapta Atatürk‘ün uçak projesi, dinde öze dönüş projesi ve tarih ve dil tezleri ilginç belgelerle anlatılıyor.

Altemur Kılıç abimiz, Atatürk’ün en yakınlarından olan Kılıç Ali’nin oğlu. Şimdi son kitabı çıktı:

“Gaflet ve İhanetin Uzun Öyküsü. Büyük Kürdistan, Büyük İsrail.” (Buğra Yayınları.)

“Sınırlarımızı Apo çizdi, büyük Kürdistan’a doğru adım adım yol alıyor ve ileride Meclis’e girecek” diyen Altemur abi kitabını Tayyip’e ithaf etmiş! Keşke Tayyip okusa!

Orhan Baykal’la Uğur Dündar‘ın birlikte hazırladığı ilginç bir kitap:

“Yalandan Kim Ölmüş.” (Bilgi Yayınevi.)

Uğur Dündar ve Orhan Baykal‘ın kuruluş yıllarındaki TRT anıları, Uğur‘un bizim gazetede çıkan bazı yazıları ve TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda yaptığı ilginç açıklamaları bu kitapta bulacaksınız.

Kitaplar çok güzel, okuyup öğrenene daha da güzel.

Ve Saygı Öztürk’ün kitabı

Say­gı Öz­türk bun­dan ön­ce 14 ki­tap yaz­dı. Hep­si bel­ge­sel, hep­si araş­tır­ma­la­ra da­ya­lı ki­tap­lar… Ve şim­di 15. ki­ta­bıy­la yi­ne kar­şı­nız­da.

“Ör­güt Pa­za­rı. Sol-Sağ Ör­güt­ler, Kürt­çü­lük ve Ta­ri­kat­lar.” (Bil­gi Ya­yı­ne­vi.)

Bu ki­tap ger­çek­ten çok il­ginç.

Tür­ki­ye­’nin ne­re­ler­den ne­re­le­re gel­di­ği­ni çok önem­li ve bu­gü­ne ka­dar gün yü­zü­ne çık­ma­mış bir bri­fing ra­po­ruy­la an­la­tı­yor.

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ha­zi­ran 1973’te Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na ve­ri­len “Giz­li­” ka­yıt­lı dev­let bri­fin­gi­nin bel­ge­si. Baş­lı­ğı “Tür­ki­ye­’de Yı­kı­cı Fa­ali­yet­ler.”

Ül­ke­mi­zin o yıl­lar­da­ki du­ru­mu­nu kı­sa­ca anım­sa­ya­lım. Bu­gün­kü “Te­rö­ris­t” söz­cü­ğü o sı­ra­da “A­nar­şis­t” ola­rak ge­çi­yor. Tür­ki­ye anar­şi olay­la­rıy­la çal­ka­la­nır­ken ko­mu­tan­lar ta­ra­fın­dan 12 Mart 1971 muh­tı­ra­sı ve­ri­li­yor ve De­mi­rel hü­kü­me­ti is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lı­yor.

An­cak olay­lar du­rul­mu­yor. Her gün ye­ni ci­na­yet­ler iş­le­ni­yor ve gü­nün bi­rin­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na bu ki­ta­bı oluş­tu­ran Ge­nel­kur­may bri­fin­gi ve­ri­li­yor…

Ve bir nüs­ha­sı da bir sü­re son­ra Say­gı­’nın eli­ne ge­çi­yor.
Olay­la­rın son­ra­sı­nı he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Or­ta­lık du­rul­mu­yor ve nok­ta 12 Ey­lül 1980 dar­be­siy­le ko­nu­lu­yor.

* * *

Bu bri­fing met­ni Tür­ki­ye­’nin bir nu­ma­ra­lı düş­ma­nı ola­rak ko­mü­niz­mi gös­te­ri­yor. He­men ön­sö­zün­de şu cüm­le yer alı­yor:

“Ko­mü­nizm il­kel bir re­jim­dir… İl­kel in­san top­lu­luk­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi vah­şe­te da­ya­nan bir re­jim­dir…”

Ya­ni as­ker­ler ko­mü­nizm ve so­l’­a bin­dir­dik­çe bin­di­ri­yor, na­sıl bir za­val­lı, kan akı­tan re­jim ol­du­ğu­nu Tür­ki­ye­’de­ki olay­lar­dan yo­la çı­ka­rak an­la­tı­yor.

Bel­ge­de bü­tün giz­li ve açık ör­güt­ler sı­ra­la­nı­yor, isim­ler ve­ri­li­yor.

Ara­dan tam 40 yıl geç­miş, o sı­ra­la­nan isim­le­rin bir bö­lü­mü bu­gün de ha­yat­ta. Ba­zı­sı mil­let­ve­ki­li, ba­zı­la­rı Si­liv­ri­’de ha­pis ya­tı­yor. Er­tuğ­rul Kürk­çü, Do­ğu Pe­rin­çek, Sarp Ku­ray gi­bi…

Ba­zı­la­rı kork­muş ve dön­müş!..

Ha­lil Berk­tay gi­bi.

Ba­zı­la­rı öl­müş ya da idam edil­miş… De­niz Gez­miş, Yu­suf As­lan, Hü­se­yin İnan, Ma­hir Ça­yan, Mih­ri Bel­li, Ulaş Bar­dak­çı gi­bi… Bun­lar bri­fing ki­ta­bın­da fo­toğ­ra­fı olan­lar.

* * *

Pe­ki bu bel­ge­ye gö­re baş­ka han­gi za­rar­lı akım­lar var Tür­ki­ye­’nin önün­de? Ör­ne­ğin şe­ri­at­çı­lık var mı? Evet, bir­kaç ör­güt is­mi sa­yı­lı­yor!

İç­le­rin­de Hizb-üt Tah­rir, Ra­bı­ta, Ko­mü­nizm­le Mü­ca­de­le Der­ne­ği, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti, Mü­ca­de­le Bir­li­ği var da, bi­li­nen isim­ler pek yer al­mı­yor.

On­lar ar­tık yok! Gü­nü­müz­de on­la­rın ye­ri­ni ma­lı gö­tü­ren ve Tür­ki­ye­’yi yö­ne­ten şe­ri­at­çı der­nek­ler ve va­kıf­lar al­dı!

Sa­de­ce si­ya­si par­ti­ler bö­lü­mün­de Nec­met­tin Er­ba­ka­n‘­ın adı ge­çi­yor.

Bun­la­rı bri­fing ki­ta­bı­nın ar­ka say­fa­la­rın­da yer alan şe­ma ve fo­toğ­raf­lar­dan gö­rü­yo­ruz.

Fet­hul­lah o yıl­lar­da he­nüz pi­ya­sa­da de­ğil.

Gün ge­lip şe­ri­at­çı­la­rın ül­ke­miz­de ik­ti­dar ola­ca­ğı­nı o gün­ler­de rü­ya­da gör­sek hay­ra yor­maz­dık.

Şe­ri­at teh­li­ke­si­nin o gün­ler­de cid­di­ye alın­ma­dı­ğı­nı ra­por­da açık­ça gö­rü­yo­ruz.

* * *

Ge­le­lim son­ra­ki yıl­lar­da ba­şı­mı­za be­la olan Kürt­çü­lük ola­yı­na!.. O sı­ra­da PKK yok, Ab­dul­lah Öca­lan önem­siz bir fi­gü­ran. An­cak dev­let bri­fin­gi ki­ta­bın­da Kürt­çü­lük ola­yı­na önem ve­ri­li­yor.

Son­ra­sın­da ola­cak­la­rın o gün­ler­den tah­min edil­di­ği an­la­şı­lı­yor. Kürt­çü­le­rin o gün­kü is­tek­le­ri ney­se, bu­gün de ay­nı.

Şim­di 2013 yı­lı baş­la­rın­da­yız… Bu ko­nu­da ça­re­siz ka­lan hü­kü­me­tin Apo ile İm­ra­lı­’da pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu sü­re­ci, böy­le bir re­za­le­ti ya­şa­mak­tan uta­nı­yo­ruz.

Ama 1973 yı­lın­da, bun­dan 40 yıl ön­ce esas he­def sol ör­güt­ler ve ko­mü­nizm!

On­lar ezil­di ve yok edil­di, şim­di ba­şı­mı­zın ta­cı olan Kürt­çü­ler ve şe­ri­at­çı­lar var!

Bu giz­li dev­let bri­fin­gi bi­zi geç­miş yıl­la­ra gö­tü­rü­yor, unut­tu­ğu­muz olay­la­rı ve ki­şi­le­ri -doğ­ru ve­ya yan­lış- göz­ler önü­ne se­ri­yor.

Say­gı yi­ne gü­zel bir iş yap­mış. Onun kad­ro­lu ön­söz ya­za­rı ola­rak da ba­na “El­le­ri­ne sağ­lı­k” de­mek dü­şü­yor.

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: