Mehmet Türker : Zilleti bayram yaptılar !..

1308036346-00.jpg

AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ay­şe­nur Bah­çe­ka­pı­lı Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ba­ğı­rı­yor: “Bay­ram var, bay­ra­aam!”

Ül­ke­den te­miz­le­ye­me­dik­le­ri PKK ça­pul­cu­la­rı­nın çe­kil­me ta­ri­hi­ni ver­me­si­ni AK­P’­li Ay­şe­nur böy­le kar­şı­lı­yor!..

Na­sıl bir bay­ram­mış bu?..

– Si­lah­lar bı­ra­kıl­ma­ya­cak.

– Apo öz­gür­le­şe­cek.

– Ana­ya­sa PKK’­ya gö­re ya­zı­la­cak.

Bun­la­rı PKK’­nın Kan­di­l’­de­ki 1 nu­ma­ra­sı ga­yet açık bir şe­kil­de şart ko­şu­yor, Ay­şe­nur ve ik­ti­dar yan­daş­la­rı bay­ram edi­yor!..

* * *

23 Ni­san, 19 Ma­yıs, 30 Ağus­tos, 29 Ekim gi­bi ulu­sal bay­ram­la­rı­mı­zı iğ­diş eden ik­ti­dar, PKK’­nın res­ti­ni bay­ram ola­rak ka­bul et­ti, bu­nun şe­re­fi de Ay­şe­nu­r’a ait ol­du!..

İn­san bi­raz sı­kı­lır!..

Tay­yip Bey gün­ler­dir ke­sin ola­rak, “Si­lah­la­rı­nı bı­ra­kır­lar, gö­mer­ler öy­le gi­der­le­r” di­yor, Ka­ra­yı­lan “Si­lah bı­rak­mak yo­k” di­ye rest çe­ki­yor!..

Bu du­rum­da sü­re­cin ke­sil­me­si ge­rek­mez mi?..

Ha­yır, Tay­yip Bey söy­le­di­ği­ni ya­la­yıp yu­tu­yor ol­ma­lı ki hiç se­si çık­mı­yor!..

* * *

Ay­şe­nu­r’­a sor­ma­lı, bu na­sıl bir bay­ram?..

İk­ti­dar men­sup­la­rı ve on­la­rın yan­daş­la­rı­na sor­ma­lı, bu çö­zül­me sü­re­ci na­sıl bir onur­suz­luk?..

Adam Kan­dil Da­ğı­’n­dan di­rek­tif ve­ri­yor:

“Sa­yın Öca­lan öz­gür­le­şe­ce­k”

“A­na­ya­sal re­form ya­pı­la­ca­k”

Bun­lar ger­çek­le­şir­se si­la­hı bı­ra­ka­cak­lar!..

Bun­lar da bay­ram edi­yor­lar!..

Pe­ki siz, Apo­’yu ser­best bı­ra­ka­cak mı­sı­nız?..

Bay­ram et­ti­ği­ni­ze gö­re bı­ra­ka­cak­sı­nız!..

Çün­kü şart­lar ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de, Apo te­rö­rü 50 bin ki­şiy­le baş­la­ta­ca­ğı­nı söy­lü­yor,

İm­ra­lı­’dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’ni res­men teh­dit edi­yor!..

* * *

Ön­ce­ki gün Türk med­ya­sı, par­don “Tür­ki­ye med­ya­sı­” için bir utanç gü­nüy­dü!..

Da­ğa çı­kış­ta üst aran­ma­sı!..

Hep­si el­le­ri­ni kal­dı­rıp tes­lim ol­muş, üzer­le­ri­ni ara­tı­yor!..

Ba­zı­la­rı da utan­ma­dan eli si­lah­lı ka­dın te­rö­rist­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ri­yor!..

PKK’­nın ye­me­ği­ni ye­mek de bun­la­ra na­sip ol­du…

Ta­vuk-pi­lav-sa­la­ta-ko­la-muz…

Her­hal­de bi­zim med­ya­nın da mi­de­si bay­ram et­miş­tir!..

Te­rö­rist ba­şı ma­sa­ya ku­rul­muş, önün­de on­lar­ca mik­ro­fon sa­vaş ka­zan­mış mu­zaf­fer ko­mu­tan eda­sıy­la ko­nu­şu­yo­r…

Bu man­za­ra­yı gö­rün­ce ben uta­nı­yo­rum, bu ül­ke­yi ida­re eden­ler utan­mı­yor!..

* * *

Ben Tay­yip Be­y’­in ye­rin­de ol­sam Kan­di­l’­den ya­pı­lan açık­la­ma­yı du­yun­ca mos­mor olu­rum, so­ka­ğa çı­ka­mam!..

Ka­ra­yı­lan res­men dal­ga­sı­nı ge­çi­yor:

“Dağ­da in­san­lar si­lah­sız na­sıl çe­ki­le­cek? Kurt­lar bi­le en­gel olu­r”

Tay­yip Be­y’­den tık yok!..

Türk med­ya­sı için de, Tür­ki­ye için de ön­ce­ki gün bü­yük bir zil­le­tin san­cı­la­rı­nı çek­tik!..

Ve bu zil­let bay­ram ol­du!..

Şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri bir kez da­ha sız­la­dı!..

Fat­ma ne­den si­nir­len­di?!.

Ön­ce­ki gün Mec­li­s’­te sert tar­tış­ma­lar ya­şan­dı, Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin küp­le­re bin­di!..

Ne­den?..

Var­sa­yı­ma da­ya­lı bir söz yü­zün­den!..

CHP Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Genç, Ba­kan Fat­ma’ya yö­ne­lik ola­rak, şu­nu söy­lü­yor:

“A­ta­türk bu cum­hu­ri­ye­ti kur­ma­say­dı siz han­gi dev­le­tin va­tan­da­şıy­dı­nız, han­gi ta­ri­kat men­su­bu­nun bil­mem ka­çın­cı ha­nı­mı du­ru­mu­na dü­şer­di­niz?”

Ne var bun­da?..

* * *

Bu söz kı­ya­me­ti ko­pa­rı­yor, ik­ti­dar ka­na­dın­dan pro­tes­to­lar yük­se­li­yor, Fat­ma si­nir­le­ni­yor ve CHP’­li Mec­lis Baş­kan­ve­ki­li Gül­dal Mum­cu­’nun öne­ri­siy­le Ka­mer Gen­ç’­e kı­na­ma ce­za­sı ve­ri­li­yor!..

CHP’­li ve­kil Mev­lut As­la­noğ­lu da par­ti­si adı­na özür di­li­yor!..

Ka­mer Genç, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­nı ifa­de et­mek için var­sa­yı­ma da­ya­lı ola­rak bi­raz ka­ba­ca bu sö­zü söy­lü­yor!..

Ama işin içi­ne Ata­türk ve cum­hu­ri­yet gi­rin­ce alın­gan­lık baş­lı­yor, si­nir­ler bo­zu­lu­yor, tep­ki­ler yük­se­li­yor, ba­zı CHP’­li­ler de alet olu­yor!..

Fat­ma Ha­nım da­va aça­cak­mış; hu­kuk­çu de­ği­lim ama, var­sa­yım üze­ri­ne hü­küm ku­ru­lur mu?..

He­le böy­le bir var­sa­yım, cum­hu­ri­yet ön­ce­si şart­la­rı­na gö­re ak­la ya­kın­sa?..

Ay­rı­ca Ney­zen Tev­fi­k’­in dört­lü­ğü­nü de unut­ma­yın!..

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: