Uğur Dündar : Yalandan kim ölmüş !..(2)

image001844.jpg

Te­rör ör­gü­tüy­le mü­ca­de­le, si­ya­si uzan­tı­la­rıy­la mü­za­ke­re!” di­yor­dum ama, ar­tık (PKK’­nın) si­ya­si uzan­tı­la­rıy­la mü­za­ke­re nok­ta­sın­da de­ği­lim! Te­rör ör­gü­tüy­le iç içe olan­lar­la ne ko­nu­şa­ca­ğız? Şe­hit an­ne­le­ri be­ni o mü­za­ke­re ma­sa­sın­da gö­rür­se ne der­ler?”

* * *

“Te­rör ve ölü­me se­be­bi­yet ver­me kap­sa­mın­da ida­mı tar­tış­mak, el­bet­te müm­kün ola­bi­lir!” “Do­ku­nul­maz­lık zır­hı­na bü­rü­nen bu ze­vat­la (BDP mil­let­ve­kil­le­ri) il­gi­li ka­ra­rı­mı­zı, do­ku­nul­maz­lık­la­rı­nı kal­dır­mak su­re­tiy­le ve­re­ce­ğiz! On­dan son­ra­sı ar­tık yar­gı­ya ait­tir.”

* * *

“Te­rör ör­gü­tüy­le mü­za­ke­re et­ti­ği­mi­zi söy­le­yen şe­ref­siz­dir!”

* * *

“Ev hap­si fa­lan as­la söz ko­nu­su de­ğil! Al baş­kan­lı­ğı ver şu­nu, as­la yok!..”

* * *

“Si­lah­lar bı­ra­kıl­ma­lı di­yo­ruz! Bı­ra­kıl­ma­ma­sı sı­kın­tı do­ğu­rur. Bu­ra­sı­nı yol­ge­çen ha­nı­na çe­vir­mek doğ­ru ol­maz! Si­lah­sız ola­rak ge­çi­şi­ni yap! Gi­de­cek olan si­la­hı­nı ne­re­de bı­ra­kır­sa bı­rak­sın, öy­le git­sin. Ak­si tak­dir­de bu pro­vo­kas­yo­na çok açık­tır. Ana­ya­sa­ya ay­kı­rı bir ya­sal ze­mi­ni biz na­sıl oluş­tu­ra­bi­li­riz? İs­ter göm­sün, is­ter ma­ğa­ra­da fa­lan bı­rak­sın! Ye­ni Os­lo sü­re­ci­ne mü­sa­ade et­mem. Eğer ge­çe­cek­ler­se si­la­hı bı­ra­ka­cak­lar!”

* * *

“Si­la­hın sus­ma­sı­” de­mek, ‘si­lah el­de­dir, ateş­le­ne­bi­li­r’ de­mek­tir. Ben ‘sus­ma­sı­’ de­mi­yo­rum, ‘si­la­hın bı­ra­kıl­ma­sı­’ di­yo­rum. Si­lah bı­ra­kı­lır­sa ora­da ope­ras­yon ol­maz!. Se­nin sır­tın­da si­lah, doç­ka, ka­nas, sı­nır­dan ge­çi­yor­sun! Gü­ven­lik gü­cüm bu­nu gör­dü­ğü za­man ses­siz ka­lır­sa yar­dım ve ya­tak­lık­tan suç iş­ler! Bu­nun için ya­sal dü­zen­le­me tek­li­fiy­le gel­mek, ya­sa bil­mez­lik­tir. Böy­le saç­ma­lık olur mu? Si­lah bı­rak­ma­dan bu iş ol­maz!”

* * *

“Ö­ca­la­n’­ın 11.5 met­re­ka­re­lik oda­sı var. Ken­di­si­ne 12 ka­nal­lı te­le­viz­yon ver­dik. Onu ha­ya­ta da­hil et­tik! Ora­da ken­di ta­kı­mı­nı da Tür­ki­ye­’yi de iz­li­yor! ‘Haf­ta­da 3 gün jim­nas­tik iz­ni va­r’ de­di­ler, ‘her gün yap­sı­n’ de­dim. Ce­za­evin­de­ki ar­ka­daş­la­rıy­la gü­na­şı­rı gö­rü­şü­yor­du ‘her gün 1’er sa­at gö­rüş­sü­n’ de­dim. Be­nim ver­di­ğim ve­re­ce­ğim bu­dur!”

* * *

Kim söy­lü­yor bun­la­rı?

Baş­ba­kan Er­do­ğan…

Pe­ki Kan­di­l’­de ya­la­ka med­ya­nın tem­sil­ci­le­ri­ni esir gi­bi sı­ra­ya di­zip, on­la­ra kan­lı te­rör pa­ra­sıy­la ha­zır­lan­mış ye­mek­ler ye­di­ren te­rö­rist­ba­şı Mu­rat Ka­ra­yı­lan ne di­yor?

“Si­lah­la­rı­mız­la çe­ki­li­riz!” di­yor…

“Ab­dul­lah Öca­lan öz­gür bı­ra­kıl­ma­dı­ğı tak­dir­de, si­lah­la­rın da bı­ra­kıl­ma­ya­ca­ğı­nı­” söy­lü­yor!

Ken­di­le­ri­ne söz ve­ri­len Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin bir an ön­ce ya­pıl­ma­sı­nı, va­tan­daş­lık ta­nı­mı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si­ni, Kürt­le­rin Ana­ya­sal sta­tü­ye ka­vuş­tu­rul­ma­sı­nı is­ti­yor.

“An­laş­tı­ğı­mız tüm aşa­ma­lar ger­çek­le­şe­cek, si­lah­lar on­dan son­ra bı­ra­kı­la­cak!” me­sa­jı­nı ve­ri­yor. Türk-Kürt federasyonunu şimdiden ilan ediyor.

* * *

Ya­ni Baş­ba­kan ne de­miş­se Ka­ra­yı­lan tam ter­si­ni söy­lü­yor!

Açık­la­ma­la­rıy­la Baş­ba­ka­n’­a ade­ta mey­dan oku­yor!

Bu söz­ler ak­la Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Ya­lan söy­le­yen Baş­ba­kan ola­maz!” de­yi­şi­ni ge­ti­ri­yor.

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: