Mehmet Türker : Silah zoruyla yeni anayasa !..

1308036346-00.jpg

Kan­di­l’­in 1 nu­ma­ra­sı Ka­ra­yı­lan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı­’na res­ti­ni çek­ti ve PKK ça­pul­cu­la­rı ül­ke­yi terk eder­ken si­lah­la­rı­nı bı­rak­ma­sı­nı red­det­ti!..

Tay­yip Bey bu ko­nu­da ko­nu­şa­mı­yor, di­li tu­tul­du!..

PKK’­nın top­tan si­lah bı­rak­ma­sı ise, ma­sal!..

Çün­kü ye­ni ana­ya­sa si­lah zo­ruy­la ya­pı­la­cak!..

Tür­ki­ye nam­lu­nun ucun­da!..

Kürt ırk­çı­la­rı­nı tat­min ede­cek ana­ya­sa­nın si­gor­ta­sı si­lah ola­cak!..

* * *

Tür­ki­ye bi­li­niz ki eya­let sis­te­mi­ne doğ­ru yol alı­yor!..

Böl­ge mec­lis­le­ri ku­ru­la­cak, böl­ge va­li­le­ri se­çim­le ge­le­cek!..

Tür­ki­ye “u­lus dev­le­t” ol­mak­tan çı­ka­cak!..

Bu sü­reç­te PKK el­de si­lah bek­le­ye­cek!..

Gez, göz, ar­pa­cık…

He­def Meh­met­çik!..

İs­tek­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de te­rör mis­liy­le baş­la­ya­cak!..

Tay­yip Be­y‘­in mu­avi­ni Bur­sa­lı (Ma­ni­sa­lı-Si­irt­li) Bü­lent de hâ­lâ “İş­te si­lah­la­rı­nı bı­ra­kıp gi­di­yor­la­r” di­ye sa­ğa so­la laf ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor…

Bu Bü­len­t’­te ya id­rak so­ru­nu var, ya da ku­lak­la­rın­da duy­ma kay­bı!..

* * *

Tay­yip Be­y’­in ve­kil yap­tı­ğı akıl ho­ca­sı Yal­çın Ak­do­ğan, “Ka­ra­yı­lan sü­re­cin bu kıs­mı­nı doğ­ru an­la­ya­ma­mı­ş” di­yor ve şu gü­lünç açık­la­ma­yı ya­pı­yor:

“Ka­ra­yı­la­n’­ın nor­mal­leş­me olur on­dan son­ra si­la­hı bı­ra­kı­rız gi­bi bir yak­la­şı­mı var. Bu doğ­ru bir yak­la­şım de­ğil. Si­lah bı­ra­kıl­dık­tan son­ra nor­mal­leş­me aşa­ma­sı­na ge­çi­lir. Bu kıs­mı doğ­ru an­la­ma­mı­ş”

Asıl doğ­ru an­la­ma­yan Tay­yip Be­y’­in akıl ho­ca­sı!..

Do­la­yı­sıy­la Tay­yip Bey de doğ­ru an­la­mı­yor!..

Apo ile Ka­ra­yı­lan ise ken­di doğ­ru­la­rı üze­rin­de iler­li­yor ve bun­la­ra nam­lu­nun ucu­nu gös­te­ri­yor!..

Çe­kil­me­de si­lah bı­ra­kı­la­cak­tı, ol­du mu?..

Sen Ha­ti­ce­’ye de­ğil ne­ti­ce­ye bak!..

* * *

Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın an­la­ya­ma­dı­ğı şu:

PKK, el­de si­lah Kan­di­l’­de bek­le­ye­cek!..

Tay­yip Bey ile Apo ka­fa ka­fa­ya ve­re­rek ye­ni ana­ya­sa­yı ya­za­cak, en ufak bir hır çı­kar­sa PKK ça­pul­cu­la­rı Tür­ki­ye­’nin te­pe­si­ne bi­ne­cek!..

PKK’­nın stra­te­ji­si bu, Tay­yip Be­y’­in akıl ho­ca­sı da ma­sal an­la­tı­yor!..

Kes­tir­me­den söy­le­ye­lim:

PKK, “a­na­ya­sal re­for­m” is­ti­yor!..

Bu re­form (!) Kürt ırk­çı­la­rı için ya­pı­la­cak!..

30 yıl­lık te­rö­rün ge­ti­ri­si bu!..

* * *

Ey ik­ti­dar, ey ken­di­ni muk­te­dir sa­nıp da te­rör kar­şı­sın­da diz çö­ken bi­ça­re­ler, sen eli­ni ver­miş­sin, ko­lu­nu da kap­tır­mış­sın, ar­tık kur­tu­la­maz­sın!..

Te­rö­rist­ler “ak­ti­vis­t” ol­muş, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin ber­ha­va et­ti­ği­ni san­dı­ğı yer­ler­de adam ba­sın top­lan­tı­sı ya­pı­yor, ga­ze­te­ci­le­rin kar­nı­nı do­yu­ru­yor!..

Ül­ke için­de te­rö­rist­le­ri te­miz­le­ye­me­miş­sin, te­rör ör­gü­tü­nün him­me­ti­ne muh­taç kal­mış­sın!..

Ve hâ­lâ ko­nu­şu­yor­sun!..

Gün ge­le­cek bu­nun he­sa­bı­nın yar­gı önün­de so­rul­ma­ya­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­sun?!.

İç­ki ya­sa­ğı­na adım adım!..

Tay­yip Bey ön­ce­ki gün “ay­ran şo­v” yap­tı ve iç­ki ya­sa­ğı­nın ye­ni aşa­ma­sı­nı açık­la­dı:

“Ga­ze­te­le­re ve­ri­len iç­ki rek­lam­la­rı­nın ya­sak­lan­ma­sı yo­lun­da ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ru­z”

Hem iç­ki­den al­dık­la­rı ver­gi­ler­le büt­çe­yi doğ­rul­tu­yor­lar hem in­san­la­rın ya­şam bi­çi­mi­ne bal­ta vu­ru­yor­lar!..

İç­ki ya­sa­ğı baş­ka tür­lü de ge­li­yor!..

Tay­yip Be­y’­in es­ki­den ba­yi­li­ği­ni yap­tı­ğı şir­ket bir mar­ket zin­ci­ri­ni sa­tın al­mış­tı, bu­ra­da iç­ki sa­tı­şı­nı ya­sak­la­dı…

Ay­nı fir­ma ge­çen­ler­de bü­yük bir mar­ket zin­ci­ri da­ha sa­tın al­dı, ora­da da iç­ki­ye ya­sak ge­tir­di…

Za­ten iç­ki sa­tan yer­ler çe­şit­li zor­la­ma­lar­la ya ka­pa­tı­lı­yor ya da iç­ki sa­tı­şın­dan vaz­ge­çi­ri­li­yor…

Ca­mi­ye, oku­la ya­kın­lı­ğı ba­ha­ne edi­le­rek ruh­sat­la­rı ip­tal edi­li­yor!..

Tür­ki­ye­’nin bir­çok ye­rin­de iç­ki­li lo­kan­ta­la­ra ge­ne­lev mu­ame­le­si ya­pı­la­rak şe­hir dı­şı­na sü­rü­lü­yor, ba­zı­la­rı­nın iç­ki ruh­sat­la­rı ye­ni­len­mi­yor!..

Her yo­lu de­ni­yor­lar, in­san­la­rı bas­kı al­tı­na alı­yor­lar son­ra da öz­gür­lük­ler­den söz edi­yor­lar!..

PKK için öz­gür­lük­çü ana­ya­sa ha­zır­lı­yor­lar, adı­na ile­ri de­mok­ra­si di­yor­lar!..

Sev­sin­ler si­zin de­mok­ra­si­ni­zi!..

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: