Günlük arşivler: Mayıs 1, 2013

Dr. Engin SELÇUK : Çözüm (süzlük) Süreci ve İki Senaryo 1 : Sorun Çözülür İse.

Dr. Engin SELÇUK

Çözüm: Bölgeli Devlet

Anayasa Mahkemesi tarafından 2009 Aralık başında kapatılmadan önce DTP, 26-28 Ekim 2007 tarihleri arasında Diyarbakır’da “Demokratik Toplum Kongresi” adıyla düzenlediği toplantıların sonunda bir bildiri yayınlamıştı. Bildiride, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme sorunu şeklinde tanımlanan Kürt sorununun, “Kürtlere demokratik özerklik sağlanarak çözülebileceği” görüşü yer almıştı. Yaklaşık 600 delegenin katılımıyla yapılan toplantılarda ayrıca, Kürt halk önderi sıfatıyla anılan Öcalan’ın “muhatap alınması”, kendisine yönelik “İmralı uygulamalarına son verilmesi”, “halkla bağ kurabileceği bir ortam yaratılması” ve “başka bir yere nakli” talepleri de dile getirilmişti.

DTP’nin, asıl ciddiye alınması gereken talebi ise “bölgesel meclis” konusunda yatıyordu. İstenen, federal yapı ya da etnik temelli bir özerk yönetim değil ama iller ve merkezi yönetim arasında kademeli bir idari yapı idi. Etnik ya da toprak temelli bir özerklik anlayışı yerine kültürel farklılıkların ifade edilebildiği ‘bölgesel’ bir yapılanmanın kurulması, bildirinin ana omurgasını oluşturmaktaydı. Bildiriye göre, bölgeler, o bölge meclisinin yetki sınırları içindeki en büyük ilin adıyla anılacak ve seçimle işbaşına gelen il valileri, hem merkezi idarenin hem de bölge yürütme kurulunun aldığı kararları uygulayacaktı. Bu yolla DTP bildirideki ifadelerle, “Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında gerçekleşmeyen demokratikleşmenin yaşama geçirilebileceği”ni savunuyordu. Anayasa’ya, ‘ulus’ yerine ‘Türkiye Ulusu’ kavramının yazılması, Türkiye ulusunun bir bileşeni olarak Kürt ulusunun varlığının tanınması ve ‘ayrı bayrak’ DTP’nin diğer taleplerini oluşturuyordu.

Öcalan, Karayılan ve BDP’nin sadakatle bağlı olduğu bu bakış açısı 2013 yılı itibarıyla bugün Türkiye’de siyasi iktidar tarafından da paylaşılmaktadır. Bu tespitin siyasi iktidara yönelik kaba bir eleştiri şeklinde algılanmaması gerekir. Zira sorun çözülecek ise ancak bu tarz bir paylaşım temelinde çözülebilir. Oldukça uzun sürecek ve bir dizi anayasal değişikliği gerektirecek bu süreçte her iki tarafın da bazı sigortalara ihtiyacı vardır: Kürt siyasi hareketinin sigortası PKK’dır; Siyasi iktidarın sigortası ise başkanlık sistemidir. Söz konusu paylaşımın ve devamındaki sürecin bizi götüreceği yer ise “İspanya Modeli”dir.

İspanya Modeli’nin ayırt edici çizgisi 17 farklı bölgenin her birinin yasa yapma yetkisine sahip olmasıdır. Bölgelerin yasa yapma yetkisine sahip olması, bizi klasik tek siyasi karar merkezli üniter devlet modelinden “Bölgeli Devlet” modeline götürür. Bölgeli devlet modeli, üniter devlet ile federal devlet arasında bir ara-formüldür. Bu model, bölgeler ya da topluluklara tanınan siyasal özerklik açısından üniter devletten farklılaşır; özerk yönetimlerin /bölgelerin kuruluş ve işleyişiyle, yetkilerinin anayasal güvencesi açısından ise federal devletten ayrılır.

İspanyol Anayasası’nın (1978) 2.maddesi: “Anayasa, İspanyol ulusunun parçalanmaz birliğine, bütün İspanyolların ortak yurdunun bölünmezliğine dayanır; ulusu oluşturan milliyetlerin ve bölgelerin özerklik hakkını ve kendi aralarında dayanışmasını tanır ve güvence altına alır” demektedir. Anayasa (m. 1§2) “ulusal egemenliğin” İspanyol halkına ait olduğunu belirtir. Dolayısıyla İspanyol Anayasası ulusal birlik (tek ulus) ve ulusal egemenlik ilkesiyle birlikte “ortak ve bölünmez yurt” / ülkenin bölünmezliği ilkesine yer vermekte ancak, ulusal bütünlük vurgusu içinde “milliyetlerin” ve “bölgelerin” özerklik hakkını tanımaktadır.

İspanyol Anayasası (m.3), İspanyolca’nın (Kastilyan dili) devletin resmi dili olduğunu belirtmekle birlikte, özerk toplulukların / milliyetlerin (kendi) dillerini de ilgili topluluk açısından resmi dil olarak kabul eder. Bu çerçevede özerk toplulukların yetkileri arasında (kendi) dillerinin öğretilmesi ve kullanımı da yer alır.

İspanya modeli, üniter devletin tek siyasal karar merkezli bir devlet olma biçimini aşındıran bir modeldir. Ancak, aynı model, farklılaşmalardan kaynaklanan çatışmaların “yönetilmesinde” birlikte yaşamayı sağlayan bir seçenek sunar.

İspanya Modeli Ayrıştırır mı?

Türkiye’de sorun çözülecek ise ( klasik üniter devletten bölgeli devlete geçiş ) “birlikte yaşamak” şu basit benzetme gibidir: Son 30 yılını kavgalarla geçiren evli bir çift nihayet yataklarını ve odalarını ayırmaya karar verirler. Aynı evde yaşayacaklardır ama farklı odalarda ve saygı çerçevesinde… Bu durum belki barışı getirir ama ayrışmayı arttırır. Tarafların tıpkı nazenin bir çiçeği tutuyormuşçasına bir birlerine hassas davranmaları gerekir. Çünkü her olası dikkatsizlik boşanmayı akla getirecektir.

Türkiye’nin bölgeli devlet yolu ile sorunu çözmesi Kürtlere muazzam ölçüde bir dinamizm getirir ve kaçınılmaz olarak Kürt kimliğini siyasallaştırır. Evet, yetki aktarımı ve federal teknikler ya da bölgeli devlet modeli bir arada yaşama kültürünü geliştirir. Evet, federal teknikler, var olan farklı devletlerin ortak bir hegemon güce direnmelerinin (Büyük Britanya karşısında Amerikan kolonileri örneği) ya da ulus-devletlerin küreselleşmenin etkilerine karşı birlik kurabilmelerinin etkili bir yoludur (AB örneği). Gene aynı teknikler zaten tarihsel olarak çok güçlü olan bölgesel eğilimleri (Franco dönemi hariç İspanya) bir arada tutmanın da önemli bir aracıdır. Ancak süreç ve akış tersinden olursa; yani üniter devletten kalkarak hareket edilir ise aynı teknikler ayrışma doğurur: Federal devlete geçtikten sonra Valonlar ve Flamanlar arasında bölünen Belçika ya da 2005 Anayasası sonrası Kürtler, Şiiler ve Sünniler arasında bölünen Irak gibi…

Çözümün uluslararası politik sonuçları

Sorunun gerçekten çözülmesi, ayrışma getirse dahi barışı tesis ederek Türkiye’yi olağanüstü güçlü kılar. Bu durum 19. Yüzyılda Almanya’nın birliğini sağlamasına benzer bir uluslararası politik etki doğurur ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki bütün jeo-politik dengeleri bozar. Bu yüzden Dünya üzerinde Türkiye’nin Kürt sorunu çözmesini isteyecek belki de hiçbir devlet yoktur.

Sorunun çözümü Türkiye’nin Kürtleri dışında Ermenistan, İran, Irak ve Suriye’de yaşayan ve sayıları 10 milyonu geçen ciddi bir potansiyelin de Türkiye’nin nüfuz alanına girmesi sonucunu doğurur. Ezeli ve ebedi bir düşman ve her zaman devlet aklı ile hareket eden bir İran; Sünni ve Şiiler arasında sonu gelmez kavgalarla zayıflayan ve Kuzey Irak nedeni ile parçalanmış bir Irak ve giderek Lübnanlaşması beklenen bir Suriye karşısında Türkiye olağanüstü güç kazanır. Türkiye giderek emperyal bir politika izleme yolunda ilerler. Bu derece güçlenen bir Türkiye ise en başta İsrail ve ardından Rusya için ciddi tehdit oluşturur. Liberal değerlerden uzaklaşmadığı sürece (ve “Şark Sorunu”nu unutmuş olduklarını varsayarak) bu durum AB ve ABD’yi rahatsız etmez. Ancak ABD, İsrail ve Türkiye arasında seçim yapmaya zorlanır ise bu Türkiye’nin bütünlüğünü korumasını güçleştirir. Zira “vaad edilmiş topraklar” üzerinde İsrail (ve dolayısı ile ABD) Birleşik Kürdistan Devleti’ni Türkiye’ye tercih eder.

Tekrar kalın çizgilerle vurgulamak gerekir ki Türkiye’nin sorunu çözmesi 19. Yüzyılda Almanya’nın birliğini sağlamasına benzer bir etki doğurur. Almanya birliğini ağırbaşlı, uzun soluklu, ılımlı politikalar ve karmaşık ve bir o kadar da hassas ittifaklar zinciri içerisinde sağlamıştı. Bunun yaparken Almanya’nın iki büyük şansı vardı: Biri, gittikçe gürbüzleşen ekonomisi; ikincisi ise Bismarck gibi bir dahinin varlığı.

Türkiye’nin sorunu çözmesi kendisine kolay kolay altından kalkılamayacak bir politik güç ve rol yükler. Biliyoruz ki, Türkiye söylemler için çok güçlü; büyük ihtiraslar ve emperyal politikalar için ise kapasite inşasını tamamlamamış zayıf bir ülke. Ve gene biliyoruz ki, güç onu taşıyamayanların üzerinde durmaz; akar gider.

Acaba Türkiye, 19. Yüzyılda Almanya’nın sahip olduğu iki şansa sahip mi? Türkiye 1998’de Dünya’nın 17. büyük ekonomisi idi. 2013’de ise yine Dünya’nın 17. büyük ekonomisi. 2023 yılında durumun farklı olacağına ilişkin ciddi bir veri ve umuda sahip miyiz? Daha iyi bir soru ise şu: Türkiye’nin Bismarck gibi temsil edilen bir devlet aklı var mı?

Reklamlar

VİDEO : MIND CONTROL /// ZİHİN KONTROLÜ

VİDEO LİNK :

1.BÖLÜM

2.BÖLÜM

3.BÖLÜM

4.BÖLÜM

5.BÖLÜM

6.BÖLÜM

VİDEO : Covert US. Destabilization in Effect – Mind Control, Stasi Tactics, MK-Ultra, Organized Stalking…

VİDEO LİNK :

VİDEO : The Jose Silva /// Mind-Control Techniques

VİDEO LİNK :

VİDEO : HAARP WEAPON OF MASS DESTRUCTION, MIND CONTROL, DISEASE ETC /// Dr Nick Begich

VİDEO LİNK :

VİDEO : H.A.A.R.P in Smurfsville – Mind Control TV Programming for Children

VİDEO LİNK :

Siyasette 1 Nisan Dalgaları

Siyasette Blok İstifa Kararı!

İnanılması güç ama hem başbakan hem muhalefet liderleri hepsi aynı gün istifa kararı aldı. Başbakan ben siyasette her duyguyu tattım çırak, kalfa derken en sonunda usta oldum. Artık daha ileri gidecek bir nokta kalmadı! Boşa niye kürek çekeyim! Yerimi gençlere bırakıp bundan böyle emekli olarak kafamı dinlemeye çekilecem! Bundan böyle zamanımın çoğunu torunlarımla geçirmek istiyorum.

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ben siyasete geldiğimden beri Başbakan Erdoğana seni o koltuktan indirecem diyordum! Nitekim az önce istifa kararını öğrendim. Çok memnun oldum! Çok doğru ve yerinde bir karar. İlk defa başbakanın aldığı bir karara tüm kalbimle destek veriyorum. Hatta bunun şerefine bende istifa ediyorum. Mühim olan sayın Erdoğanı başbakanlıktan indirmekti. Sonuçta amacımı gerçekleştirmiş oldumdan artık benim siyasette bir misyonum kalmadı! Söylediğimi yaptım ve gidiyorum! O koltuğa ben otumasamda olur. Başbakana aynen katılıyorum yerimizi gençlere bırakıp dinlenmeye çekilmek gerek!

Siyasetteki 1 Nisan dalgasından haberi olan MHP lideri Bahçelide rakiplerim çekip gitmiş! Oysa ben gardımı onlara göre almıştım. Şimdi yeni gelecek gençlerle uğraşamam! Üstelik uzun süredir hep benzer oy oranı alıyoruz. Yani boyumuz ne uzuyor ne kısalıyor. Demekki benimde bu arenadaki misyonum doldu! Bende diğer iki rakibime aynen katılıyorum. Bende yerimi gençlere bırakıyorum. Benim uğraşacak oğlum torunum yok! Ama artık kendime zaman ayırabilirim! Bakarsınız hayırlı bir kısmet çıkar evlenirim! Kariyerim zaten var belki birde çocuğum olur! onunla oyalanırım artık!

Başbakan Erdoğandan Beşar Esad’a Zeytin Dalı!

Ne oldu anlamadım? Kardeştik dosttuk birden kendimizi düşman bulduk! Gel yine kadeş olalım! Yengeyi al gel! Yine Bodruma gidelim yine tatil yapalım! Vallahi çok özledim sizi! Bundan böyle muhalif olan hiçbir rakibinize aman vermiyorum. Sınırları kapatıyorum. ÖSO ne? Onların hepsi terörist! Bizde terörden çok çektik. Şimdi seni anlamaya başladım. Bu yüzden artık Suriye muhaliflerine sıfır destek diyoruz. İki yıldır sana ettiğim tüm lafları geri alıyorum. Sende anlarsın onlar politika gereği biraz da sinirle söylenmiş sözlerdi. Gel barışalım, gel yeniden kardeş olalım gel yeniden bereber tatil yapalım. Asıl seni çok özledim obamayı değil sevgili kardeşim Esad!

Hükümet Benzin, İçki Ve Sigarada Vergiyi Sıfırladı!

Evet millete hak veriyoruz! Son 10 yılda bu üçlüye aşırı yüklendik ve aşırı zam yaptık. Halkımız bu yüzden çok mağdur oldu! Dünyada en pahalı benzin, sigara ve içki satan ülkeler sıralamasında artık ilk üçteyiz . Üçdalda da kürsüye çıktığımızdan dolayı çok gururluyuz! Ayrıca halkımıza bu zorlu yolda herhangi bir ayaklanma ve toplumsal patlama yapmadığı için teşekkür ediyoruz. Gerçekten vefakar halkımız gerektiğinde dişini çok iyi sıkabiliyor! Bu yüzden halkımıza ödül olarak bir günlüğüne 1 Nisanda benzin, alkol ve sigarada sıfır vergi keyfiyle alış veriş imkanı tanıyacağız. Vatandaşlarımız bir günlüğüne kendilerini free shopta sansınlar. Gerçi millet nasılsa bunu 1 nisan şakası diye anlar ve inanmaz! böylelikle ciddi bir kaynımız olmaz. Hadi hayırlı olsun!

Ergenekon Tutukluları Ve Apo Dahil Genel Af Hazırlığı!

Madem barış süreci var, herkesle barışalım dedik. Aslında biz işin ekonomik tarafına bakıyoruz! Bir sürü Ergenekon tutuklusu var. Bunların hepsi mevki makam sahibi! Haliyle sıradan bir mahkum gibi davranamıyor insan. Bu iş çok uzadı ve çok masraflı olmaya başladı! Hele Apo var ki en masraflısı olanı o! Adam için resmen ada kapatmışız! Onun için yüzlerce adam çalıştırıyoruz. Ülkemizdeki tutuklular yüzünden çok ciddi maddi kayıplarımız var. Hepsini birden bıraksak birincisi onlara yaptığımız masraf devlete kalacak, ikincisi adamlar çalışacak devlete belki vergi verecek. Ayrıca adayı turizme açarız, belki bir arap şeyhine satarız . Şimdi boşalsın yarına kalmaz birkaç milyar dolara kesin satarız. Bu yüzden bir genel af projesi hiç mantıksız görünmüyor.

HacıYatmaz

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: