Mehmet Türker : PKK’lıya af işçiye gaz !..

1308036346-00.jpg

Bi­ber ga­zı, cop, taz­yik­li su!..
Bun­lar ar­tık ile­ri de­mok­ra­si­nin sim­ge­si ol­du!..
Tay­yip Bey ve med­ya­da­ki ya­la­ka­la­rı “i­le­ri de­mok­ra­si­” de­dik­çe, re­ji­min top­lum üze­rin­de­ki bas­kı­sı her ge­çen gün da­ha ar­tı­yor!..
İle­ri­sin­den vaz­geç­tik, de­mok­ra­si­nin “D”­si bi­le kal­ma­dı!..
Za­ten am­pul par­ti­si­nin zih­ni­ye­tiy­le de­mok­ra­si­nin yan ya­na gel­me­si müm­kün de­ğil!..
Çün­kü Tay­yip Bey “ec­da­da­” me­rak­lı!..
Öz­le­mi pa­di­şah­lık re­ji­mi!..

* * *

Dün 1 Ma­yıs kut­la­ma­la­rın­da işin çı­ğı­rın­dan çı­ka­ca­ğı bel­liy­di…
İs­tan­bu­l’­da sı­kı­yö­ne­tim ilan edil­di!..
Va­pur, met­ro, met­ro­büs se­fer­le­ri dur­du­rul­du…
Ga­la­ta Köp­rü­sü açı­la­rak tra­fi­ğe ka­pa­tıl­dı…
27 Ma­yıs ön­ce­sin­de öğ­ren­ci olay­la­rın­da ve 1968-69 yıl­la­rın­da­ki öğ­ren­ci ha­re­ket­le­rin­de bir-iki de­fa açı­lan köp­rü, yıl­lar son­ra AK­P’­nin ile­ri de­mok­ra­si­sin­de yi­ne en­gel­le­me gö­re­vi yap­tı!..
Ama ça­tış­ma­lar ön­le­ne­me­di!..

* * *

Tak­sim bir in­şa­at ala­nı ha­lin­de, bu doğ­ru…
Ama yi­ne de ted­bir­ler alı­na­rak 1 Ma­yıs bu­ra­da kut­la­na­bi­lir­di…
İs­tan­bul Va­li­si ke­sin­lik­le Tak­si­m’­de kut­la­ma ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı, iş­çi ör­güt­le­ri di­ren­di…
Ama asıl fi­ti­li Tay­yip Bey ateş­le­di:
“Gi­din Kaz­lı­çeş­me­’de mi­ting ya­pın. Biz 21.5 mil­yon oy al­mış bir par­ti ola­rak bi­le ora­da mi­ting ya­pı­yo­ruz da, siz ni­ye yap­mı­yor­su­nuz?”
Hiç il­gi­siz laf­lar­la bü­yük tah­rik!..
Tak­sim Mey­da­nı­’nın 1 Ma­yıs için sim­ge­sel an­la­mı var!..
Tay­yip Bey ya bu­nu yok sa­yı­yor ve­ya far­kın­da de­ğil!..

* * *

İk­ti­dar, iş­çi ör­güt­le­ri­nin çok bü­yük önem at­fet­ti­ği bu ko­nu­ya böy­le yak­la­şır­sa uz­laş­ma el­bet­te ol­maz­dı!..
İş­çi­ler­den bo­yun eğip vaz­geç­me­le­ri bek­le­nir mi?..
İş­çi ör­güt­le­ri de Tak­si­m’­e çı­ka­ma­ya­cak­la­rı­nı bi­le bi­le di­ren­di­ler, taz­yik­li su, bi­ber ga­zı, cop on­la­rın us­lu ço­cuk ol­ma­la­rı­nı el­bet­te sağ­la­ya­ma­dı!..
Çün­kü di­ren­me on­la­rın ta­bi­atın­da var­dı!..

* * *

O man­za­ra­la­rı gö­rün­ce, ak­lı­ma Di­yar­ba­kı­r’­da­ki Nev­ruz kut­la­ma­la­rı (!) gel­di..
Po­lis ora­da çok sı­kı ted­bir­ler al­mış­tı, ama Nev­ruz kut­la­ma­la­rı­nı (!) ön­le­mek için de­ğil, PKK kuy­ruk­la­rı­nı ko­ru­mak (!) üze­re!..
Alan­da bir tek Türk Bay­ra­ğı yok­tu, bu­na kar­şı­lık bay­rak de­dik­le­ri PKK pa­çav­ra­la­rıy­la her yer do­na­tıl­mış­tı, ara­lar­da ka­leş­li te­rö­rist­ler do­la­şı­yor­du…
Ora­da ile­ri de­mok­ra­si, dün de Tak­sim çev­re­sin­de dik­ta var­dı!..

* * *

Dün Tak­sim çev­re­si gaz bom­ba­la­rı­nın sis per­de­si al­tın­day­ken, ay­nı sa­at­ler­de Di­yar­ba­kır san­ki baş­ka bir ül­ke­dey­di!..
Kür­sü­de bi­ri ba­ğı­ra ba­ğı­ra Kürt­çe nu­tuk atı­yor, mey­dan­da 1 Ma­yıs için top­la­nan­la­rın ço­ğu da muh­te­me­len ne de­di­ği­ni an­la­mı­yor­du!..
Yi­ne bir tek Türk Bay­ra­ğı yok­tu, onun ye­ri­ne PKK pa­çav­ra­la­rı sal­la­nı­yor­du!..
İk­ti­dar bir yan­da te­rö­re tes­lim olup, PKK’­ya adı kon­ma­mış af çı­kar­tır­ken, di­ğer yan­da dik­ta re­ji­mi­nin yum­ru­ğu bir bal­yoz gi­bi iş­çi­nin ka­fa­sı­na ini­yor­du!..

***

Hiç utan­ma kal­ma­dı!..

Dün­kü “E­dep di­yor ha­ka­ret edi­yo­r” baş­lık­lı ya­zı­nın da­ha mü­rek­ke­bi ku­ru­ma­dan, edep­li (!) bir AK­P’­li ve­ki­lin ana av­rat kü­für­le­ri Mec­lis ça­tı­sı al­tın­da yan­kı­lan­dı!..
He­def CHP Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­ti…

Da­ha ön­ce mua­vin Bü­lent Arın­ç’­ın CHP’­li ve­kil Ay­lin Naz­lı­aka’ya yö­ne­lik ta­ci­zi­ne, aşa­ğı­la­ma­sı­na ses­siz ka­lan­lar ön­ce­ki gün iki­yüz­lü­lü­ğün, çif­te stan­dar­dın tek­rar fe­riş­ta­hı­nı ser­gi­le­di­ler!..
AK­P’­li ve­kil Ze­yid As­lan, da­ha ön­ce Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma­’ya hak­lı bir so­ru yö­nelt­ti­ği için ta­ci­ze uğ­ra­yan CHP’­li Ka­mer Gen­ç’­e “Ö­lü­mün be­nim elim­den ola­ca­k” di­ye sal­dır­dı…
Son­ra da şu za­rif (!) ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

“Se­nin a…. k. , soy­ta­rı, kö­pek. O… ç…ğu, se­nin a…. s…”

Habi­re edep­ten bah­se­den Tay­yip Bey bu ana av­rat kü­für­le­ri her­hal­de duy­muş­tur, duy­ma­dıy­sa dün oku­muş­tur… Ken­di par­ti­sin­den ve­ki­lin bu söz­le­rin­den aca­ba utan­mış, yü­zü kı­zar­mış mı­dır?.. Ya çok du­yar­lı (!) AK­P’­li ka­dın ve­kil­ler?.. Ye­rin di­bi­ne geç­miş­ler mi­dir?..

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: