Uğur Dündar : Bayramını kutlayanlara kötek, teröristlere çiçek ! ..

Dün gü­ya eme­ğin bay­ra­mıy­dı!

Bay­ram, iş­çi­ler için çok özel bir an­lam ta­şı­yan Tak­si­m’­de kut­la­na­cak­tı.

Kit­le­ler mey­da­na ge­le­cek, geç­mi­şin kan­lı olay­la­rın­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den­ler için say­gı du­ruş­la­rı ya­pı­la­cak, son­ra da ha­lay­lar çe­ki­le­cek­ti. Ama ol­ma­dı.

İn­şa­at ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek kut­la­ma yap­tı­rıl­ma­dı! Tak­si­m’­e çı­kan tüm yol­lar po­lis­ler­ce tu­tul­du, de­yim ye­rin­dey­se o ta­ra­fa kuş uçur­tul­ma­dı! Ba­ri­kat­la­rı aş­mak is­te­yen­le­re bi­ber ga­zı ve taz­yik­li su sı­kıl­dı. Pro­tes­to­cu­lar­la po­lis­ler ara­sın­da kü­çük çap­lı mey­dan sa­vaş­la­rı ya­şan­dı. Re­kor dü­zey­de bi­ber ga­zı kul­la­nıl­dı­ğın­dan, 1 Ma­yıs, iş­çi­ler ye­ri­ne dev­le­te bi­ber ga­zı sa­tan­lar­ca kut­lan­dı!

* * *

Tür­ki­ye AKP dö­ne­min­de 650 to­na ya­kın bi­ber ga­zı it­hal et­miş! Bi­ber ga­zı it­ha­la­tı­na 38 mil­yon li­ra har­can­mış! İle­ri de­mok­ra­si­ye (!) pa­ra­lel ola­rak, bi­ber ga­zı tü­ke­ti­mi de art­mış!

* * *

ugur-bey-resim.jpg

Gör­dü­ğü­nüz fo­toğ­raf­la­rı “AK­P’­nin İle­ri De­mok­ra­si Al­bü­mü­”n­den seç­tim! CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, fo­toğ­raf­la­rı 2012’de Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­miş. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si önün­de ey­lem ya­pan öğ­ren­ci­le­re atı­lan ve genç­le­rin yüz­le­ri­nin yan­ma­sı­na ne­den olan ga­zın kim­ya­sal içe­ri­ğiy­le il­gi­li so­ru öner­ge­si ver­miş. Öner­ge­sin­de bu ga­zın da­ha ön­ce ne­re­ler­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı sor­muş. Zira öğ­ren­ci­ler, bu kez “a­lı­şık ol­duk­la­rı gaz­da­n” da­ha fark­lı bir mad­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı id­di­a et­miş­ler.

“Po­lis­ler bah­çe ilaç­la­ma­sın­da kul­la­nı­lan­la­ra ben­zer bi­çim­de, bir bo­ru için­de, ka­tı ve ya­pış­kan bir mad­de püs­kürt­tü­ler üze­ri­mi­ze. Bu mad­de el­bi­se­le­ri­miz­den ge­çip, te­ni­mi­ze iş­le­di. Yü­zü­müz yan­dı, acı­mız üç gün­dür geç­me­di!” de­miş­ler.

* * *

Dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hin, bi­ber ga­zıy­la il­gi­li so­ru­la­ra ge­nel­lik­le ben­zer ce­vap­lar ver­miş. Açık­la­ma­la­rın­da “Po­li­sin yö­net­me­lik­le­re uy­gun ka­li­te­li bi­ber ga­zı kul­lan­dı­ğı­nı ve bu ga­zın kim­se­nin sağ­lı­ğın­da ka­lı­cı et­ki yap­ma­dı­ğı­nı­” söy­le­miş! Po­lis­le­rin eği­tim­li ol­duk­la­rı­nı be­lirt­tik­ten son­ra “Bi­ber ga­zın­dan ölen yok­tur!” de­miş. Bu ve­ciz (!) açık­la­ma­lar, ka­ri­ka­tür der­gi­le­ri­nin ka­pak­la­rın­dan düş­me­miş!

* * *

AKP usu­lü ile­ri de­mokra­si iş­te böy­le­dir! Fel­se­fe­si; “Bay­ra­mı­nı kut­la­yan­la­ra kö­tek, as­ke­ri­mi­zi, po­li­si­mi­zi şe­hit eden PKK’­lı te­rö­rist­le­re çi­çe­k”­tir!

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: