Saygı Öztürk : Terör örgütünün kaçakçılık oyunu

saygiozturk.jpg

Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, ih­ra­ca­tı­mı­za önem­li kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti­ği pro­je­le­ri­ni dün ta­nı­tır­ken, kuş­ku­suz ön pla­na yi­ne güm­rük ve ora­da ya­şa­nan­lar da çı­kı­yor. İş hac­mi­nin 40 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı güm­rük­ler­de ka­çak­çı­lık olay­la­rıy­la ne ka­dar mü­ca­de­le edil­se de önü alı­na­mı­yor.

Te­rör ör­gü­tü­nün en bü­yük ge­li­ri; uyuş­tu­ru­cu, si­ga­ra, akar­ya­kıt baş­ta ol­mak üze­re ka­çak­çı­lık, ka­çak­çı­lar­dan alı­nan “ver­gi­le­r”­den olu­şu­yor. Ya­ka­la­nan ve im­ha edi­len mal­la­rın kur­ta­rıl­ma­sın­da yi­ne te­rör ör­gü­tü ve on­lar­la bağ­lan­tı­lı olan­lar dev­re­ye so­ku­lu­yor. Ya­ni ör­gü­tün ka­zan­cı kat­la­nı­yor.

Si­ga­ra­lar ka­çı­rı­lı­yor

Do­ğu Ana­do­lu­’nun bü­tün il­le­rin­de ya­ka­la­nan ka­çak si­ga­ra­lar, im­ha edil­mek üze­re Do­ğu­ba­ya­zıt Güm­rük Mü­dür­lü­ğü­’ne bağ­lı an­tre­po­la­ra tes­lim edi­li­yor. Bu güm­rük­te, ge­çen yıl yak­la­şık 50 mil­yon li­ra­lık ka­çak si­ga­ra im­ha edil­miş gö­zü­kü­yor.

Oy­sa, “ka­çak si­ga­ra­” di­ye im­ha edi­len­le­rin yüz­de 90’ı si­ga­ra de­ğil. “O­lur mu öy­le şey?” Olur… İm­ha iş­le­min­den ön­ce si­ga­ra­lar ba­zı an­tre­po­lar­dan ça­lı­nıp pi­ya­sa­ya sü­rü­lü­yor. Boş kar­ton ku­tu­la­rı, san­ki için­de si­ga­ra var­mış gi­bi im­ha­ya ta­bi­i tu­tu­lu­yor. Ta­bi­i ki doğ­ru ça­lı­şan fir­ma­lar da var. On­la­rın dı­şın­da olan­lar si­ga­ra üze­rin­den bü­yük vur­gun ya­pı­yor. Bun­la­rın için­de ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin de bu­lun­ma­ma­sı müm­kün değil. Ne­re­den ba­kı­lır­sa bu şe­kil­de yıl­lık 3-4 mil­yon li­ra­lık pay­la­şım­dan söz edi­li­yor.

İm­ha edi­len­ler pe­çe­tey­di

2012 yı­lı Ara­lık ayın­da, Do­ğu­ba­ya­zıt Güm­rü­ğü­’n­de söz­de ka­çak si­ga­ra im­ha iş­le­min­de Doğu­ba­ya­zıt İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık Şu­be­si­’n­de gö­rev­li po­lis­ler, im­ha edi­len eş­ya­nın lis­te­si­ni tu­ta­cak­la­rı­nı söy­lü­yor. An­tre­po­cu­lar “bu­na si­zin yet­ki­niz yo­k” de­yip iti­raz edi­yor. Tar­tış­ma bü­yü­yor ve Em­ni­ye­t’­ten tak­vi­ye ekip ge­li­yor.

An­tre­po­cu­lar ta­ra­fın­dan si­ga­ra ol­du­ğu söy­le­nen kar­ton ku­tu­la­rı po­lis aç­tı­ğın­da, si­ga­ra ye­ri­ne en ucuz mar­ka pe­çe­te­ler­le kar­şı­laş­tı­lar. Do­ğu­ba­ya­zıt Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan ad­li so­ruş­tur­ma açıl­dı. An­cak Do­ğu Ana­do­lu Güm­rük Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar ida­ri so­ruş­tur­ma bir tür­lü baş­la­tıl­ma­dı.

Bu iş­ler tek ba­şı­na ya­pıl­mı­yor. Bir­kaç yer­de ayak­la­rı­nın bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. An­tre­po­lar­dan si­ga­ra bo­şal­tı­la­cak­sa, o böl­ge­de elek­trik­ler ke­si­li­yor. Si­ga­ra­lar çı­ka­rı­lı­yor. Son­ra yer­le­ri­ne pe­çe­te dol­du­rul­muş si­ga­ra kar­ton­la­rı ge­ti­ri­li­yor. Böy­le­ce, si­ga­ra ye­ri­ne sa­de­ce kar­ton ve pe­çe­te­ler ya­kıl­mış olu­yor. Bi­ri­le­ri de vur­gu­nu vu­ru­yor.

En göz­de ce­viz ka­çak­çı­lı­ğı

Gür­bu­lak Güm­rük Mu­ha­fa­za Ka­çak­çı­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar baş­ta ce­viz ol­mak üze­re güm­rük ka­çak­çı­lı­ğı­na ka­rı­şan 17 güm­rük mu­aye­ne me­mu­ru, 31 güm­rük mu­ha­fa­za me­mu­ru hak­kın­da il­gi­li mü­dür­lük­çe iş­lem baş­la­tıl­dı. Ha­len mü­fet­tiş­ler so­ruş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor. Ce­viz ka­çak­çı­lı­ğı­nın na­sıl ya­pıl­dı­ğı­nı da an­la­ta­lım:

Ce­vi­zin güm­rük ver­gi ora­nı­nın yük­sek ol­ma­sı ne­de­niy­le ka­çak­çı­lar, dü­şük kıy­met­li eş­ya­yı ör­ne­ğin A-4 ka­ğı­dı, kim­ye­vi mad­de güm­rü­ğe be­yan edi­yor. Kuş­ku­suz bun­lar ya­pı­lır­ken içer­den de des­tek gö­rü­lü­yor. Bu sa­ye­de “kır­mı­zı ha­t”­ta ce­viz yük­lü TI­R’­ı dü­şür­me­ye­rek ka­çak­çı­la­rın işi­ni ko­lay­laş­tır­mış olu­yor­su­nuz. Ce­viz ka­çak­çı­lı­ğın­da iz­le­nen bir baş­ka yön­tem ise Tür­ki­ye­’nin iki­li an­laş­ma­lar ge­re­ği kal­kın­ma­sı yö­nün­de Bos­na-Her­se­k’­le yap­mış ol­du­ğu ti­ca­ri an­laş­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da bu ül­ke­den ce­viz sı­fır güm­rük­le ge­ti­ri­li­yor. Oy­sa, bu ül­ke­de ce­viz üre­ti­mi yok. On­lar da baş­ka ül­ke­ler­den alıp Tür­ki­ye­’ye sa­tı­yor.

Tran­sit ola­rak ül­ke­miz­den ge­çen TI­R’­lar, ce­vi­zi Tür­ki­ye için­de bı­ra­ka­rak, içi­ne ce­vi­zin ağır­lı­ğın­da ucuz eş­ya ko­nul­uyor. Bos­na Her­sek dı­şın­da­ki ül­ke­den it­hal edi­len ce­viz­ler için çift fa­tu­ra kul­la­nı­la­rak ger­çek­leş­ti­ri­len it­ha­lat da yön­tem­ler­den ba­zı­la­rı…

Lo­kum su­yu ve ka­yıp muz­

Baş­ka bir ola­ya ge­çe­lim. “Lo­kum ve aki­de şe­ke­ri ih­raç ede­ce­ği­z” di­ye teş­vik­li ola­rak şe­ker fab­ri­ka­la­rın­dan al­dık­la­rı şe­ker­den lo­kum ve aki­de şe­ke­ri üret­me­yip, ye­ri­ne ‘lo­kum su­yu­’ adı­nı ver­dik­le­ri ürü­nü gön­de­ri­yor­lar. Ope­ras­yonla or­ta­ya çık­tı ki teş­vik­li al­dık­la­rı 4 bin ton şe­ker pi­ya­sa­ya ve­ril­miş.

İt­hal edi­len muz­lar, İs­tan­bu­l’­dan ge­mi­den alı­nıp özel an­tre­po­la­ra gö­tü­rü­lü­yor. Ver­gi­len­dir­me­le­ri ya­pıl­ma­dı­ğı için yed­di­emi­ne tes­lim edi­li­yor. İs­tan­bul Güm­rük ve Ti­ca­ret Böl­ge Mü­dür­lü­ğü­’ne gi­den ih­bar­da, tes­lim edi­len it­hal 170 bin ko­li mu­zun ye­rin­den ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. So­ruş­tur­ma de­vam eder­ken, Böl­ge Mü­dü­rü Tev­fik Us­ta ya­yım­la­dı­ğı ge­nel­ge­de bun­dan son­ra muz iş­lem­le­rin­de ke­sin­lik­le yed­di­emin uy­gu­la­ma­sı­nın ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı du­yur­du.

Dosya An­ka­ra­’da

Bü­yük­çek­me­ce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, son yıl­la­rın en bü­yük ha­ya­li ih­ra­cat ope­ras­yo­nu­nu ger­çek­leş­tir­miş, 100 mil­yon li­ra­lık vur­gun or­ta­ya çı­ka­rıl­mış­tı. Ola­ya adı ka­rı­şan bü­rok­rat­lar­la il­gi­li dos­ya, An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na gel­di. Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­’nın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri ya­kın­da adliyede gö­rü­lür­se şa­şır­ma­ya­lım.

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: