Mehmet Türker : Ülkenin sinir sistemini bozdu !..

1308036346-00.jpg

Ba­ğı­ra, ba­ğı­ra, baş­ka­la­rı­nı da ba­ğır­ma­ya alış­tır­dı!..
Se­si­ni ne ka­dar yük­sel­tir­se o ka­dar hak­lı çı­ka­ca­ğı­nı ve inan­dı­rı­cı ola­ca­ğı­nı san­dı!..
Grup top­lan­tı­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı Sa­lı gün­le­ri ka­bus ha­li­ne gel­di!..
Açı­lış­lar ve te­mel at­ma ba­ha­ne­siy­le dü­zen­le­nen mi­ting­ler­de öf­ke saç­tı!..
Ka­pa­lı sa­lon top­lan­tı­la­rın­da bi­le ba­ğır­mak­tan vaz­geç­me­di!..
Ve Re­cep Tay­yip so­nun­da top­lu­mun si­nir sis­te­mi­ni de boz­du!..

* * *

Si­ya­set, kim da­ha çok ba­ğı­rır­sa o ka­za­nır ha­va­sı­na gir­di!..
Ne­za­ket çö­pe atıl­dı!..
“Yok öy­le 25 ku­ru­şa si­mi­t”
“Sen ak­lı­nı ken­di­ne sak­la­”
“Ha­ka­ra ma­ka­ra ya­pı­yor­la­r”
“Ar­tist­lik yap­ma la­n”
“Sa­yın Öca­lan kel­le alı­yo­r”
“Ta­lih­siz be­de­vi­”
“Ka­yı­şı ko­par­dı­”
“Çark­çı Ke­ma­l”

Bun­lar Tay­yip Be­y‘­in si­ya­set di­li­ne sok­tu­ğu laf­lar­dan ba­zı­la­rı!..
Eh, bu bir imam-ce­ma­at me­se­le­si­dir!..
Li­de­ri bu olun­ca, ve­ki­li de ana av­rat küf­re­der!..

* * *

Tay­yip Be­y‘­in mu­avi­ni Bur­sa­lı (Ma­ni­sa­lı-Si­irt­li) Bü­lent, AK­P’­li kü­für­baz mil­let­ve­ki­li için “Böy­le bir in­sa­nın Mec­li­s’­e de par­ti­ye de fay­da­sı yok­tu­r” di­yor!..
Ken­di­si­nin “şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” ve­ci­ze­siy­le (!) ün­lü ol­du­ğu­nu unut­tu!..
O “şe­y”­le­rin ne ol­du­ğu­nu açık­la­sa da an­la­sak!..
Mec­li­s’­te “or­gan mor­ga­n” di­ye­rek CHP’­li ka­dın ve­ki­le ha­ka­ret et­ti­ği­ni de unut­tu, ama za­bıt­lar­da du­ru­yor!..
Böy­le bir ve­ki­lin mem­le­ke­te fay­da­sı olur mu?..
En mat­rak ola­nı da Tay­yip Be­y’­in Mec­lis Baş­ka­nı­’na gön­der­di­ği mek­tup!..
Ağır tah­rik al­tın­da da ol­sa as­la tas­vip et­mi­yor­muş!..

* * *

AK­P’­li kü­für­baz ve­ki­li tah­rik eden ney­miş?..
Ka­mer Gen­ç’­in Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma­’ya yö­ne­lik var­sa­yı­ma da­ya­lı hak­lı bir ifa­de­si!..
Kü­für eden ve­ki­le ne olu­yor?.
Du­rum­dan va­zi­fe çı­ka­rı­yor!..
Ama Tay­yip Bey yi­ne de onu kol­lu­yor, “a­ğır tah­rik va­r” di­yor!..
Pe­ki AK­P’­li ka­dın ve­kil­ler ne ya­pı­yor, ana av­rat küf­re­den ve­ki­lin ya­nı­na gi­dip mağ­dur­muş gi­bi te­sel­li edi­yor!..
AK­P’­li ka­dın ve­kil Ül­ker Can, bu­nun om­zu­na eli­ni koy­muş, gü­lü­yor!..
AK­P’­li ka­dın ve­kil­ler bel­ki de “Ağ­zı­na sağ­lı­k” di­yor­lar, o kü­für­le­ri nor­mal bu­lu­yor­lar!..

* * *

Ana av­rat kü­für eden AK­P’­li ve­kil, se­çim böl­ge­si To­ka­t’­tan “ca­yır ca­yır me­saj­lar gel­di­ği­ni­” söy­lü­yor…
Bu­nu söy­le­di­ği­ne gö­re, de­mek seç­men­le­rin­den des­tek gö­rü­yor!..
Bu şah­sa oy ve­ren­ler onu küf­ret­me­si için mi Mec­li­s’­e gön­der­miş­ler?..
Seç­men­le­ri bu şah­sın Mec­li­s’­te küf­ret­me­sin­den onur mu du­yu­yor­lar?!.
Ül­ke iş­te böy­le bir cin­ne­ti ya­şı­yor!..
Si­ya­set yer­ler­de; say­gı, ne­za­ket, ter­bi­ye dip­ler­de!..
Önce oğulları ile damadı bassın gaza!..
En az “üç çocuk”tan beş çocuğa çıktı, tek çocuğu olanlara “Bas gaza” diye talimat veriyor!..
Tayyip Bey, yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz gibi argoya meraklı, “Bas gaza” diyerek güya teşvik ediyor; ama kadını aşağılamış oluyor hiç farkında değil!..
Oğlu Bilal tek çocukta kaldı, damadının iki çocuğu var!..
Büyük oğlu Burak‘ın ise hiç çocuğu olmadı!..
Peki neden onlara da “Basın gaza” demiyor?..
Gaza bassalar bu vakte kadar üç değil en azından tam dokuz torun sahibi olurdu!..
Sümeyye’yi ise bakıyoruz hâlâ baş göz edemedi, ondan hiç torunu yok!..
Onu da evlendirebilmiş olsaydı, torun sayısının “en az” 12’ye çıkması gerekecekti!

* * *

Tayyip Bey “genç nüfus” hikayesiyle gençlerin uçkuruna karışmaktan vazgeçsin!..
Önce onlara aş, iş temin etmeye çalışsın!..
Türkiye’de Tayyip Bey’in Başbakanlığında her beş gençten biri işsiz!..
Üniversite mezunu işsiz sayısı korkunç…
Ampul partisi bulgur-nohut torbalarıyla vaziyeti idare ediyor, Tayyip Bey “Bas gaza” diye talimat veriyor!..
Gençler işsizlik ve aşsızlıktan neredeyse erkekliğinden olacak, Tayyip Bey’in aklı fikri gaza basmalarında!..

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: