Mehmet Türker : Avanta olunca hemen uzlaştılar !..

1308036346-00.jpg

Ye­ni ana­ya­sa için uz­la­şa­mı­yor­lar!..

Bi­ri “Tür­k”­ü ana­ya­sa­dan si­li­yor, Tay­yip Be­y’­i “Baş­ka­n” yap­mak is­ti­yor, di­ğer­le­ri ka­bul et­mi­yor!..

Öte­ki “ö­zerk­li­k” is­ti­yor, “E­ya­let sis­te­mi ol­sun, eya­let va­li­le­ri se­çim­le gel­si­n” di­yor, iti­raz edi­yor­lar…

Ama ken­di avan­ta­la­rı olun­ca dört par­ti­nin dör­dü de bir­le­şi­ve­ri­yor!..

Da­ha ön­ce de emek­li ma­aş­la­rı­na zam­da bir­le­şe­me­miş­ler­di, ama ken­di ma­aş­la­rı­na zam için uz­laş­mış­lar­dı!..

* * *

Dört par­ti de fa­kir fu­ka­ra­sıy­la, ga­rip gu­re­ba­sıy­la bu mil­le­tin yü­zü­ne na­sıl ba­ka­cak­la­rı­nı dü­şün­me­den ken­di­le­ri­ne ye­ni im­ti­yaz­lar ge­ti­ren ka­nun tek­li­fi­ni hiç iti­raz­sız im­za­la­yı­ver­di­ler!..

Za­ten ye­di sü­la­le­le­ri­ne ge­ti­ril­miş ay­rı­ca­lık­lar var­dı…

Kı­yak emek­li­lik bun­lar­da…

Mil­let­ve­ki­li ol, emek­li­ye ay­rıl, hem emek­li, hem ve­kil maa­şı al!..

Bir sek­re­ter, bir da­nış­ma­na şim­di de bir şo­för ek­len­di!..

Cep te­le­fo­nu har­ca­ma­la­rı şir­ket­ten!..

Sağ­lık hiz­me­ti ai­le­le­ri da­hil avan­ta!..

Emek­li­si de öy­le!..

Lü­küs ha­yat oh ne ra­hat!..

* * *

Bun­lar yet­me­di!..

Şim­di gö­rev­de­ki­nin de, emek­li­si­nin de eş ve ço­cuk­la­rı­na kır­mı­zı dip­lo­ma­tik pa­sa­port!..

Tra­fik­te ce­za yok, ge­çiş üs­tün­lü­ğü var!..

“Am­bu­lans mı­sın, it­fa­iye mi­sin be mü­ba­re­k” de­me­yin, te­pe lam­ba­lı araç­la­rın tra­fi­ği na­sıl alt üst et­ti­ği­ni ar­tık da­ha çok gö­re­cek­si­niz, tra­fik po­lis­le­ri de bun­la­ra se­lam du­ra­cak!..

Si­lah ruh­sat­la­rın­da sü­re ve harç yok!..

Bir de­fa se­çi­len me­za­ra ka­dar bu hak­lar­dan ya­rar­la­na­cak!..

Pro­to­kol­de ise, 9 sı­ra yük­se­le­rek or­ge­ne­ral­le­rin önü­ne ge­çe­cek­ler!..

* * *

Ben ol­sam uta­nı­rım!..

Bu ül­ke­nin in­san­la­rı­nın ay­ra­nı yok iç­me­ye, ve­ki­li tah­tı­re­van­la gi­der bil­mem ne­re­ye!..

Asi­li sü­rü­nür­ken, ve­ki­li­nin bir eli yağ­da bir eli bal­da!..

Kim bun­lar?..

Par­ti baş­kan­la­rı­nın se­çip se­çip lis­te­ye koy­du­ğu, hal­kın da mec­bu­ren oy ver­di­ği in­san­lar!..

Hal­kın ta­nı­ma­dı­ğı, bil­me­di­ği in­san­lar te­pe­ye ku­ru­lu­yor, ol­ma­dık im­ti­yaz­la­rı alı­yor, me­za­ra ka­dar bu ay­rı­ca­lık­lar­dan ya­rar­la­nı­yor!..

Ayıp­tır be!..

* * *

Tür­ki­ye iş­te böy­le bir il­kel­li­ğin için­de yu­var­la­nıp gi­den ga­rip bir ül­ke!..

Sağ­cı­sı, sol­cu­su, ko­mü­nis­ti, din­ci­si, yo­ba­zı, li­bo­şu, Kürt­çü­sü ken­di çı­kar­la­rı ol­du­ğu an ku­cak ku­ca­ğa!..

Nor­mal za­man­da bir­bir­le­ri­nin gö­zü­nü oyan­lar can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sı!..

Ah bu ka­va­noz dip­li dün­ya­nın, ah bu ka­va­noz dip­li ül­ke­si!..

Mil­li iç­ki ca­cık!..

“Te­rö­rist­ler çe­ki­li­yor, akan kan du­ru­yor, ana­la­rın göz­ya­şı di­ni­yo­r” nu­ma­ra­sıy­la baş­la­yan çö­zül­me sü­re­ci de­vam eder­ken, ge­çen­ler­de genç­lik ar­ka­daş­la­rım­dan bi­ri Tay­yip Be­y’­in “Mil­li iç­ki ay­ran­dı­r” çı­kı­şı­na iti­raz ede­rek, “Mil­li iç­ki­miz ca­cık­tı­r” de­di ve ek­le­di:

“Mem­le­ket­te bu ka­dar hı­yar var­ken…”

Ger­çek­ten de, top­lu­mun kü­çük de ol­sa bir ke­si­mi di­ren­ci­ni kay­bet­ti, tes­lim ol­du ve te­rör kar­şı­sın­da çö­zü­len ik­ti­da­ra des­tek ver­di!..

Bu ke­si­min ulu­sal onur ve­sa­ire umu­run­da de­ğil!..

Si­ya­set dı­şı sos­yal ha­yat­ta da öy­le!..

* * *

Si­ya­set sah­ne­si­ne ba­kı­yo­ruz, ora­da da hı­yar­lar kol ge­zi­yor!..

Tür­lü tür­lü hı­yar­lık­lar gö­rü­yo­ruz!..

Ba­zı­sı in­sa­nı çi­le­den çı­ka­rı­yor!..

Eh, mem­le­ket­te bu ka­dar hı­yar var­ken ar­ka­da­şım hak­lı, mil­li iç­ki ca­cık­tır!..

SÖZCÜ

Reklamlar

Etiketlendi:, , , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: