Etiket arşivi: milletvekili

Mehmet Türker : Avanta olunca hemen uzlaştılar !..

1308036346-00.jpg

Ye­ni ana­ya­sa için uz­la­şa­mı­yor­lar!..

Bi­ri “Tür­k”­ü ana­ya­sa­dan si­li­yor, Tay­yip Be­y’­i “Baş­ka­n” yap­mak is­ti­yor, di­ğer­le­ri ka­bul et­mi­yor!..

Öte­ki “ö­zerk­li­k” is­ti­yor, “E­ya­let sis­te­mi ol­sun, eya­let va­li­le­ri se­çim­le gel­si­n” di­yor, iti­raz edi­yor­lar…

Ama ken­di avan­ta­la­rı olun­ca dört par­ti­nin dör­dü de bir­le­şi­ve­ri­yor!..

Da­ha ön­ce de emek­li ma­aş­la­rı­na zam­da bir­le­şe­me­miş­ler­di, ama ken­di ma­aş­la­rı­na zam için uz­laş­mış­lar­dı!..

* * *

Dört par­ti de fa­kir fu­ka­ra­sıy­la, ga­rip gu­re­ba­sıy­la bu mil­le­tin yü­zü­ne na­sıl ba­ka­cak­la­rı­nı dü­şün­me­den ken­di­le­ri­ne ye­ni im­ti­yaz­lar ge­ti­ren ka­nun tek­li­fi­ni hiç iti­raz­sız im­za­la­yı­ver­di­ler!..

Za­ten ye­di sü­la­le­le­ri­ne ge­ti­ril­miş ay­rı­ca­lık­lar var­dı…

Kı­yak emek­li­lik bun­lar­da…

Mil­let­ve­ki­li ol, emek­li­ye ay­rıl, hem emek­li, hem ve­kil maa­şı al!..

Bir sek­re­ter, bir da­nış­ma­na şim­di de bir şo­för ek­len­di!..

Cep te­le­fo­nu har­ca­ma­la­rı şir­ket­ten!..

Sağ­lık hiz­me­ti ai­le­le­ri da­hil avan­ta!..

Emek­li­si de öy­le!..

Lü­küs ha­yat oh ne ra­hat!..

* * *

Bun­lar yet­me­di!..

Şim­di gö­rev­de­ki­nin de, emek­li­si­nin de eş ve ço­cuk­la­rı­na kır­mı­zı dip­lo­ma­tik pa­sa­port!..

Tra­fik­te ce­za yok, ge­çiş üs­tün­lü­ğü var!..

“Am­bu­lans mı­sın, it­fa­iye mi­sin be mü­ba­re­k” de­me­yin, te­pe lam­ba­lı araç­la­rın tra­fi­ği na­sıl alt üst et­ti­ği­ni ar­tık da­ha çok gö­re­cek­si­niz, tra­fik po­lis­le­ri de bun­la­ra se­lam du­ra­cak!..

Si­lah ruh­sat­la­rın­da sü­re ve harç yok!..

Bir de­fa se­çi­len me­za­ra ka­dar bu hak­lar­dan ya­rar­la­na­cak!..

Pro­to­kol­de ise, 9 sı­ra yük­se­le­rek or­ge­ne­ral­le­rin önü­ne ge­çe­cek­ler!..

* * *

Ben ol­sam uta­nı­rım!..

Bu ül­ke­nin in­san­la­rı­nın ay­ra­nı yok iç­me­ye, ve­ki­li tah­tı­re­van­la gi­der bil­mem ne­re­ye!..

Asi­li sü­rü­nür­ken, ve­ki­li­nin bir eli yağ­da bir eli bal­da!..

Kim bun­lar?..

Par­ti baş­kan­la­rı­nın se­çip se­çip lis­te­ye koy­du­ğu, hal­kın da mec­bu­ren oy ver­di­ği in­san­lar!..

Hal­kın ta­nı­ma­dı­ğı, bil­me­di­ği in­san­lar te­pe­ye ku­ru­lu­yor, ol­ma­dık im­ti­yaz­la­rı alı­yor, me­za­ra ka­dar bu ay­rı­ca­lık­lar­dan ya­rar­la­nı­yor!..

Ayıp­tır be!..

* * *

Tür­ki­ye iş­te böy­le bir il­kel­li­ğin için­de yu­var­la­nıp gi­den ga­rip bir ül­ke!..

Sağ­cı­sı, sol­cu­su, ko­mü­nis­ti, din­ci­si, yo­ba­zı, li­bo­şu, Kürt­çü­sü ken­di çı­kar­la­rı ol­du­ğu an ku­cak ku­ca­ğa!..

Nor­mal za­man­da bir­bir­le­ri­nin gö­zü­nü oyan­lar can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sı!..

Ah bu ka­va­noz dip­li dün­ya­nın, ah bu ka­va­noz dip­li ül­ke­si!..

Mil­li iç­ki ca­cık!..

“Te­rö­rist­ler çe­ki­li­yor, akan kan du­ru­yor, ana­la­rın göz­ya­şı di­ni­yo­r” nu­ma­ra­sıy­la baş­la­yan çö­zül­me sü­re­ci de­vam eder­ken, ge­çen­ler­de genç­lik ar­ka­daş­la­rım­dan bi­ri Tay­yip Be­y’­in “Mil­li iç­ki ay­ran­dı­r” çı­kı­şı­na iti­raz ede­rek, “Mil­li iç­ki­miz ca­cık­tı­r” de­di ve ek­le­di:

“Mem­le­ket­te bu ka­dar hı­yar var­ken…”

Ger­çek­ten de, top­lu­mun kü­çük de ol­sa bir ke­si­mi di­ren­ci­ni kay­bet­ti, tes­lim ol­du ve te­rör kar­şı­sın­da çö­zü­len ik­ti­da­ra des­tek ver­di!..

Bu ke­si­min ulu­sal onur ve­sa­ire umu­run­da de­ğil!..

Si­ya­set dı­şı sos­yal ha­yat­ta da öy­le!..

* * *

Si­ya­set sah­ne­si­ne ba­kı­yo­ruz, ora­da da hı­yar­lar kol ge­zi­yor!..

Tür­lü tür­lü hı­yar­lık­lar gö­rü­yo­ruz!..

Ba­zı­sı in­sa­nı çi­le­den çı­ka­rı­yor!..

Eh, mem­le­ket­te bu ka­dar hı­yar var­ken ar­ka­da­şım hak­lı, mil­li iç­ki ca­cık­tır!..

SÖZCÜ

Reklamlar

CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Helallik Vermeyen Onbinler..​.

9 Mayıs 2013

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Atilla Kart

CHP Konya Milletvekili

AKP iktidarları döneminde; ağırlıklı olarak yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın tasarruflarını ve emeklerini istismar ederek, bundan haksız çıkar sağlayan sermaye grupları himaye edilmiştir. Bu grupların başında “İhlas Holding” gelmektedir.

Merhum Enver Ören döneminde , sayıları yüzbine yaklaşan bu mağdurların alacakları halen ödenmemiş ve tasfiye edilmemiştir. Mağdurlar çaresiz durumdadır. Enver Ören’in hakkın rahmetine kavuşmuş olması, bu grubun yasal sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağı gibi, aksine bu gelişme mirasçıların yasal, vicdani ve dini sorumluluklarını daha da artırmıştır.

2002 seçimleri öncesinde , Enver Ören’e “Siz’in Ahiretiniz yok mu, Siz de Allah korkusu yok mu?.. diyen Başbakan’ın, 2002 seçimlerinden sonra bu grubu himayesine aldığı bilinmektedir. Başbakan’ın doğrudan müdahalesiyle, İhlas Finans Kurumu’nun borçlarının, Tasarruf Sigorta Mevduat Fonu tarafından takibi de engellenmiştir.

22 Haziran 2001 tarihinde Yeni Şafak Gazetesindeki makalesinde; “…İhlas Finans’ın, 1 milyar dolar üzerindeki parayı, paravan şirketler aracılığıyla belirli şirketlere aktardığı ve bir kısmını yurtdışına kaçırdığını…..” dile getiren ve bunu eleştiren AKP Grup Başkanvekili ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli de ; Başbakan gibi , bugün İhlas Finans mağdurlarının sorunlarına ve taleplerine duyarsız kalmaktadır. Bir başka ifadeyle, İhlas Finans Kurumu ve iştirakleri, Başbakan ve AKP tarafından kurumsal olarak himaye altına alınmıştır.

Onbinlerce İhlas mağdurunun hak ve hukukuna sahip çıkmayan, onları kandıran Başbakan ve AKP Yönetimi, tam kadro olarak , Enver Ören’in cenaze namazına katılmışlar ve dini vecibelerini yerine getirmişlerdir. Başbakan ve AKP yönetiminin , dini vecibesini yerine getirmesine elbette bir diyeceğimiz olamaz. Başbakan ve AKP Yönetiminin Enver Ören ile helalleştiği anlaşılıyor. Ancak ortada olan bir diğer gerçek şudur; bu vecibe yerine getirilirken, kendi sorumlulukları altında bulunan onbinlerce İhlas mağduru Enver Ören ile helalleşmemiştir. Başbakan ve AKP Yönetimi, onbinlerce İhlas mağdurunun hak ve hukukunu görmezden gelmişlerdir.

Öte yandan; İhlas Finans Kurumu mağdurlarının alacakları ödenmez ve bu Kurum , Hükümet tarafından özel olarak himaye edilirken ve bunun karşılığında da AKP siyaseten her türlü desteği alırken; Finans Kurumunun iştiraklerinin “Halka Arzı” yönünde de bir sürecin başladığı bilinmektedir.

Hükümet, suç üstüne suç işlemektedir.

AKP’nin ; hak ve hukuktan yana olmadığını, garip-gurebanın hukukunu korumak yerine ; kendisine Devlet nüfuzu yoluyla haksız çıkar sağladığını ve buradan beslendiğini gösteren acı bir tabloyla karşı karşıyayız.

Din istismarı üzerinden ticaret yapanları himaye eden Hükümet, onbinlerce İhlas mağdurunun hak ve hukukuna ise sahip çıkmamıştır.

Bu süreç ve değerlendirmeler ışığında soruyoruz;

(1)İhlas Finans Kurumunun 80 bine yaklaşan mağdurlarının hak ve alacaklarının son durumu nedir? Bu mağdurların hak ve alacaklarının tahsil edilmediği bilindiği halde; bu grup bünyesindeki şirket-şirketlerin halka arzına neden izin verilmektedir?

(2)İhlas Grubu bünyesindeki şirketlerin “Halka Arz” durumu hangi aşamadadır?

(3) Onbinlerce hak sahibinin mağduriyeti giderilmeden, Kurum bünyesindeki şirketlerin halka arzına izin verilmesi, Siyasi İktidar ile bu grup arasında haksız çıkar ilişkilerinin bulunduğu anlamına gelmez mi?

9 mayıs 2013 soru önergesi Sayın Başbakana İhlas Holding mağdurl arı hk.doc

CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : 08.Mayıs.2013 (Bugün) Saat: 21.30 Kanal A Televizyonu katılımı hakkında Basın Duyurusu

8 Mayıs 2013

Basın Duyurusu ;

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart;

Kanal A’da, Sayın Melih Altınok’un sunduğu “Hangi Taraf’ programına 8 Mayıs 2013 (Bugün) saat; 21.30’dan itibaren katılacaktır.

Programda güncel konuların değerlendirmesi yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

MİLLETVEKİLİNİN KIYAK HAYATI

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, çağrıda bulundu

1367839592_normal.jpg

İsrail Hava Kuvvetleri’nin Cemraya Askeri Araştırma Merkezi füzeyle vurmasının ardından Suriye, İsrail’e savaş ilan etti. Savaşa karşı çıkan devletlerin yanı sıra destek veren devletler de var. CHP İzmir milletvekili Birgül Ayman Güler, Tweetter’den tüm insanlığa çağrıda bulundu ve ‘savaşa dur deme zamanı’ İsrail’in, Suriye’ye düzenlediği iddia edilen ikinci hava saldırısının ardından CNN televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal El-Mikdad, bugün düzenlediği saldırının, bu ülke tarafından Suriye’ye karşı yapılmış bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Tweetter’den tüm insanlığa çağrıda bulundu. Suriye Muhaliflerinin ülkeyi bombaladıkça ABD’nin coştuğunu belirterek “SAVAŞA ve İŞGALE HAYIR” diyerek tüm dünyaya seslendi.

İzmir Milletvekili twetter’den savaşa dur deme zamanın geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “ABD kimyasal silah bulmadı, İsrail saldırıya geçti. Suriye ‘muhalifleri’ ülkeleri bombaladıkça coşuyor. SAVAŞA ve İŞGALE HAYIR! Deme zamanı.”

1367835735.jpg

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Purdestan,”Suriye ordusuna yardıma hazırız” açıklamasında bulundu. Gazetecilere konuşan Pourdastan, “Suriye ordusu İsrail ile savaş yıllarında tecrübe kazanmıştır. Kendini savunmak için yeteneğe sahiptir. Fakat biz dost ve Müslüman bir ülke olarak Suriye’nin yanındayız ve eğitim için bir gereksinim duyarlarsa yardıma hazırız” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise “2 Mayıs’ta Beyda ya bağlıBanyas beldesinde 100’den fazla insanın öldürüldüğüne” ilişkin ellerinde raporlar bulunduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jennifer Psaki yaptığı açıklamada, “İnanç ve etnik kökeni ne olursa olsun, herhangi bir gruba karşı yapılan bu yasadışı cinayetlerden Suriye sorumludur,” dedi.

Hamaslı vekiller Refah’tan geçemedi

Mısır İstihbarat Birimi, iki milletvekilinin Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine izin vermedi

Mısır’ın Hamas mensubu iki milletvekilinin Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine izin vermediği belirtildi.

Gazze’deki Filistin Yasama Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır istihbaratının Hamas’a bağlı Değişim ve Reform Partisi milletvekilleri Salah el-Berdevil ve İsmail el-Eşgar’ın Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine izin vermediği ifade edildi.

Milletvekillerinin Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçişini engelleyen Mısır İstihbarat Birimi’nin diplomatik teamüllere aykırı davrandığı vurgulanan açıklamada, yetkililerden, Filistin vatandaşlarının sınır kapısında yaşadığı engellemelere karşı tedbir almaları çağrısında bulunuldu.

Mısır İstihbarat Birimi’nden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Taşeronlaş​ma, işsizlik ve sosyal patlama vakıası…​.

3 Mayıs 2013

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn.Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Atilla Kart /// CHP Konya Milletvekili

11 yılı bulan AKP İktidarlarında çalışanlar, emeğiyle geçimini sağlayanlar ; ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında perişan durumdadır.

Taşeronlaşma ve geçici sözleşme ilişkileri sebebiyle iş güvencesinden yoksun olan; iş cinayetleri boyutuna varan iş kazaları sebebiyle de can güvenlikleri tehlikede olan çalışanlar tedirgin haldedir. Medya üzerindeki oto sansür ve toplumda yaratılan korku ve baskı iklimi sonucunda; toplum ve çalışanlar tepkilerini her ne kadar açık bir şekilde dile getiremiyorlar ise de , Türkiye’de , Hükümet eliyle “sosyal patlamanın” sosyo-ekonomik şartları büyük ölçüde yaratılmış durumdadır.

Hükümet, artık bu temel gerçeği görmeli ve yüzleşmelidir. Hükümet, gelir dağılımı adaletsizliğini giderecek kalıcı çözümleri ivedi olarak hayata geçirmek zorundadır. CHP olarak, bu yöndeki somut önerilerimizi , Anayasa Uzlaşma Komisyonu dahil olmak üzere tüm Komisyonlarda dile getiriyoruz.

Bu süreçte, şimdiki hal , Karayolları çalışanlarıyla, SSK emeklilerindenyapılan kesintiler konusunu dile getiriyor ve soruyoruz;

(1) Karayolları bünyesinde, taşeron işçisi olarak görev yapmakta olan ve açmış oldukları davalar Yargıtay aşamasından da geçmek suretiyle işçiler lehine sonuçlanan Yargı kararları da gözönüne alınarak; Yargı kararları doğrultusunda, bu işçilerimizin kadro kapsamına alınması yönünde, Bakanlık ve Hükümet tarafından sürdürülen herhangi bir çalışma var mıdır?

Çalışma varsa, hangi aşamadadır?

Yoksa, hangi gerekçeyle bu çalışmalar yapılmamaktadır? Yargı kararlarının uygulanması Anayasal zorunluluk olduğu halde , bu yönde neden herhangi bir çalışma yapılmamıştır?

(2) Karayolları bünyesinde taşeron işçisi olarak çalışan kaç kişi vardır? 9.000 kişinin çalıştığı yönündeki bilgiler doğru mudur?

(3) SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin , ağırlaşan hayat şartları sebebiyle , emekli olduktan sonra ikinci bir işte çalışmaları (genellikle taksi işletmecisi olarak) üzerine , elde ettikleri ücretlerinden yapılan kesintinin yasal dayanağı nedir?

Bu kesintiler sebebiyle elde edilen Bütçe geliri nedir? Bu yolla kaç kişiden kesinti yapılmaktadır?

Anayasa Mahkemesi kararına göre bu kesintinin yasal dayanağının olmadığı açıklık kazanmış olmasına rağmen, bu kesintiler hangi yasal ve takdiri gerekçeyle yapılmaktadır?

3 Mayıs 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına.doc

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: