Etiket arşivi: Mehmet Türker

Mehmet Türker : Avanta olunca hemen uzlaştılar !..

1308036346-00.jpg

Ye­ni ana­ya­sa için uz­la­şa­mı­yor­lar!..

Bi­ri “Tür­k”­ü ana­ya­sa­dan si­li­yor, Tay­yip Be­y’­i “Baş­ka­n” yap­mak is­ti­yor, di­ğer­le­ri ka­bul et­mi­yor!..

Öte­ki “ö­zerk­li­k” is­ti­yor, “E­ya­let sis­te­mi ol­sun, eya­let va­li­le­ri se­çim­le gel­si­n” di­yor, iti­raz edi­yor­lar…

Ama ken­di avan­ta­la­rı olun­ca dört par­ti­nin dör­dü de bir­le­şi­ve­ri­yor!..

Da­ha ön­ce de emek­li ma­aş­la­rı­na zam­da bir­le­şe­me­miş­ler­di, ama ken­di ma­aş­la­rı­na zam için uz­laş­mış­lar­dı!..

* * *

Dört par­ti de fa­kir fu­ka­ra­sıy­la, ga­rip gu­re­ba­sıy­la bu mil­le­tin yü­zü­ne na­sıl ba­ka­cak­la­rı­nı dü­şün­me­den ken­di­le­ri­ne ye­ni im­ti­yaz­lar ge­ti­ren ka­nun tek­li­fi­ni hiç iti­raz­sız im­za­la­yı­ver­di­ler!..

Za­ten ye­di sü­la­le­le­ri­ne ge­ti­ril­miş ay­rı­ca­lık­lar var­dı…

Kı­yak emek­li­lik bun­lar­da…

Mil­let­ve­ki­li ol, emek­li­ye ay­rıl, hem emek­li, hem ve­kil maa­şı al!..

Bir sek­re­ter, bir da­nış­ma­na şim­di de bir şo­för ek­len­di!..

Cep te­le­fo­nu har­ca­ma­la­rı şir­ket­ten!..

Sağ­lık hiz­me­ti ai­le­le­ri da­hil avan­ta!..

Emek­li­si de öy­le!..

Lü­küs ha­yat oh ne ra­hat!..

* * *

Bun­lar yet­me­di!..

Şim­di gö­rev­de­ki­nin de, emek­li­si­nin de eş ve ço­cuk­la­rı­na kır­mı­zı dip­lo­ma­tik pa­sa­port!..

Tra­fik­te ce­za yok, ge­çiş üs­tün­lü­ğü var!..

“Am­bu­lans mı­sın, it­fa­iye mi­sin be mü­ba­re­k” de­me­yin, te­pe lam­ba­lı araç­la­rın tra­fi­ği na­sıl alt üst et­ti­ği­ni ar­tık da­ha çok gö­re­cek­si­niz, tra­fik po­lis­le­ri de bun­la­ra se­lam du­ra­cak!..

Si­lah ruh­sat­la­rın­da sü­re ve harç yok!..

Bir de­fa se­çi­len me­za­ra ka­dar bu hak­lar­dan ya­rar­la­na­cak!..

Pro­to­kol­de ise, 9 sı­ra yük­se­le­rek or­ge­ne­ral­le­rin önü­ne ge­çe­cek­ler!..

* * *

Ben ol­sam uta­nı­rım!..

Bu ül­ke­nin in­san­la­rı­nın ay­ra­nı yok iç­me­ye, ve­ki­li tah­tı­re­van­la gi­der bil­mem ne­re­ye!..

Asi­li sü­rü­nür­ken, ve­ki­li­nin bir eli yağ­da bir eli bal­da!..

Kim bun­lar?..

Par­ti baş­kan­la­rı­nın se­çip se­çip lis­te­ye koy­du­ğu, hal­kın da mec­bu­ren oy ver­di­ği in­san­lar!..

Hal­kın ta­nı­ma­dı­ğı, bil­me­di­ği in­san­lar te­pe­ye ku­ru­lu­yor, ol­ma­dık im­ti­yaz­la­rı alı­yor, me­za­ra ka­dar bu ay­rı­ca­lık­lar­dan ya­rar­la­nı­yor!..

Ayıp­tır be!..

* * *

Tür­ki­ye iş­te böy­le bir il­kel­li­ğin için­de yu­var­la­nıp gi­den ga­rip bir ül­ke!..

Sağ­cı­sı, sol­cu­su, ko­mü­nis­ti, din­ci­si, yo­ba­zı, li­bo­şu, Kürt­çü­sü ken­di çı­kar­la­rı ol­du­ğu an ku­cak ku­ca­ğa!..

Nor­mal za­man­da bir­bir­le­ri­nin gö­zü­nü oyan­lar can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sı!..

Ah bu ka­va­noz dip­li dün­ya­nın, ah bu ka­va­noz dip­li ül­ke­si!..

Mil­li iç­ki ca­cık!..

“Te­rö­rist­ler çe­ki­li­yor, akan kan du­ru­yor, ana­la­rın göz­ya­şı di­ni­yo­r” nu­ma­ra­sıy­la baş­la­yan çö­zül­me sü­re­ci de­vam eder­ken, ge­çen­ler­de genç­lik ar­ka­daş­la­rım­dan bi­ri Tay­yip Be­y’­in “Mil­li iç­ki ay­ran­dı­r” çı­kı­şı­na iti­raz ede­rek, “Mil­li iç­ki­miz ca­cık­tı­r” de­di ve ek­le­di:

“Mem­le­ket­te bu ka­dar hı­yar var­ken…”

Ger­çek­ten de, top­lu­mun kü­çük de ol­sa bir ke­si­mi di­ren­ci­ni kay­bet­ti, tes­lim ol­du ve te­rör kar­şı­sın­da çö­zü­len ik­ti­da­ra des­tek ver­di!..

Bu ke­si­min ulu­sal onur ve­sa­ire umu­run­da de­ğil!..

Si­ya­set dı­şı sos­yal ha­yat­ta da öy­le!..

* * *

Si­ya­set sah­ne­si­ne ba­kı­yo­ruz, ora­da da hı­yar­lar kol ge­zi­yor!..

Tür­lü tür­lü hı­yar­lık­lar gö­rü­yo­ruz!..

Ba­zı­sı in­sa­nı çi­le­den çı­ka­rı­yor!..

Eh, mem­le­ket­te bu ka­dar hı­yar var­ken ar­ka­da­şım hak­lı, mil­li iç­ki ca­cık­tır!..

SÖZCÜ

Reklamlar

Mehmet Türker : Tayyip Bey ile İsrail aynı safta !..

1308036346-00.jpg

İsrail, Suriye’ye saldırınca şaşırdı!..

Çünkü Müslüman bir ülkeye karşı “Siyonist İsrail” ile aynı cepheye düşmüş oldu!..

O sebeple dünkü AKP Grup toplantısında dönüş yapmak zorunda kaldı!..

İsrail’in saldırısı “Esed”in elini güçlendirmiş!..

Tayyip Bey ofsaytta kalmanın acısıyla isim vermeden İran’a da yüklendi!..

İmam Humeyni baba Esad’ı katliamları nedeniyle huzuruna kabul etmemiş, çok sonra kabul etmiş, şimdi görevde olanların da aynını yapması gerekirmiş!..

* * *

“Küresel lider” (!) ya, Türkiye bitti bölgeyi idare ediyor!..

Komşu ülkenin her ne hal olursa olsun devlet başkanına hakaret ve beddua ediyor!..

Sinir krizine girmesinin başka bir sebebi daha var!..

Tayyip Bey’in, derinlikli Hariciye Nazırı Ahmet’le birlikte Esad’a biçtikleri ömür tutmadı!..

Nazır Ahmet aynen şöyle demişti:

“Esad’ın gitmesi artık öyle uzun sürmeyecek. Haftalar, aylar içinde devrilecek”

Şu öngörünün derinliğine bakınız, bunu söylemesinin üzerinden tam bir yıl geçti, adam hala ayakta!..

* * *

Bu iktidar, komşu ülkenin devlet başkanının devrilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı…

İsyancı çeteleri inanılmaz ölçüde destekledi…

“Sığınmacı” diye sınır bölgesindeki kamplara yerleştirilen militanlar eğitildi, silahlandırıldı…

Gündüz gidip terör faaliyetlerinde bulundular, gece kamplara döndüler…

Suriye Ordusu’ndan kaçan subaylar bir kampta bunlara eğitim verdi, CHP Milletvekilleri o kampa sokulmadı!..

* * *

Bu milletin ödediği vergiler, sığınmacı ve militanlar için kullanıldı…

Para oluk oluk aktı, sığınmacıların şımarıklıkları bitmedi, her gün yeni bir sorun çıktı…

Daha geçenlerde kim oldukları, hangi amaca hizmet ettikleri bilinmeyen 2 bin kadar Suriyeli, alışkınlıkla sınırı geçmek istedi, izin verilmeyince nöbetçi kulübelerini yaktılar, ateş açtılar, bir polisimiz şehit oldu!..

Bunlardan birkaçı arsız arsız bağırıyordu:

“Tayyip’i çağırın”, “Başbakan buraya gelsin”

* * *

Esad kimyasal silah kullanıyormuş, kendi vatandaşlarına gaz bombaları atıyormuş…

İddiayı ABD ortaya attı, bizim Tayyip Bey hemen üstüne atladı:

“Vicdansız Esed kendi halkına karşı gaz kullanıyor”

Aynı gün bir arkadaşımız espriyi patlatmıştı:

“Bizim polisin sıktığı gazlar rüzgarla oraya gitmiştir”

Önceki gün ise, Birleşmiş Milletler gözlemcisi Savcı Del Ponte açıkladı:

“Sarin gazını isyancı güçler kullanıyor”

* * *

Daha şu birkaç yıl öncesine kadar canciğer kuzu sarması olduğu, birlikte tatile çıktığı Esad, ABD’nin çıkarları söz konusu olunca isim değiştirip “Esed” oldu, Tayyip Bey’in bir numaralı düşmanı haline geldi!..

Ve kadere bakın ki, gün geldi düşman olduğu İsrail’le aynı safta olmak zorunda kaldı!..

Yaaa Tayyip Bey, insan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli!..

Hakim ve savcılara helal olsun!..

Ha­kim ve sav­cı­la­rı­mız­dan ba­zı­la­rı­nın za­ma­na ayak uy­dur­ma ko­nu­sun­da­ki ba­şa­rı­la­rı­nı top­lu­mu bü­yük öl­çü­de il­gi­len­di­ren da­va­lar­da gö­rü­yor, if­ti­har (!) edi­yo­ruz!..

Za­ten ayak uy­du­ra­ma­yan­lar da sü­rü­lü­yor!..

Bu du­rum, ha­kim ve sav­cı­la­rın pay­la­şım si­te­si Ada­let or­g’da ya­pı­lan ye­ni ana­ya­sa ko­nu­lu an­ket­te de ken­di­ni so­mut ola­rak gös­ter­miş!..

215 ha­kim ve sav­cı ye­ni ana­ya­sa için gö­rü­şü­nü şöy­le açık­la­mış:

“Bü­yük­le­ri­miz bi­lir. Biz ne bi­le­li­m”

Afe­rin!..

* * *

215 ha­kim ve sav­cı söz­le­şip de dal­ga geç­mek için bu ce­va­bı ver­me­diy­se, bi­zim yar­gı er­ki yan­dı gü­lüm ke­ten hel­va va­zi­yet­le­rin­de­dir!..

Ada­let da­ğı­tan ha­kim ve sav­cı­la­rı­mı­zın ye­ni ana­ya­sa ko­nu­sun­da hiç­bir fik­ri yok, işi bü­yük­le­ri­ne bı­ra­kı­yor!..

Ken­di­le­ri­ni yet­kin gör­mü­yor­lar!..

An­ke­te 2 bin 107 sav­cı ve ha­kim ka­tıl­mış, bu­nun yüz­de 10.2’si “Biz bil­me­yiz, bü­yük­le­ri­miz bi­li­r” di­yor!..

Düş­tü­ğü­müz şu du­ru­ma ba­kı­nız!..

Pes val­la!..

SÖZCÜ

Mehmet Türker : İkisinden biri namert !..

1308036346-00.jpg

Pazarlık sürecinin iki tarafı var!.. Pazarlıkta kısmen anlaştılar ki PKK çapulcularının “silahlı” olarak çekilmeleri yarın başlayacak!..
Kandil’in 1 numarası çok açık konuşuyor:
“Öcalan özgürleşmeden silah bırakmak yok”
Başta Tayyip Bey olmak üzere iktidar kanadı da, Apo’ya kesinlikle af getirilmeyeceğini söylüyor!..
Bakalım, göreceğiz hangisi mert, hangisi namert!..

* * *

Ya Apo hiçbir zaman serbest kalmayacak ve PKK tekrar silah kullanmaya başlayacak;
Veya iktidar Apo’nun işini zamana yayacak, önümüzdeki seçimlerin silah patlamadan, şehit cenazesi gelmeden geçmesini sağlayacak, böylelikle oy kaybı yaşamadan her istediğini elde etmiş olacak!..
Bunun sonucu olarak da “terörü bitirdik” pompalaması ve seçimlerden aldığı güçle Apo‘nun affedilmesi kolaylaşacak, bebek katili canavar İmralı’dan büyük lider, büyük devlet adamı olarak dönecek, siyasete kazandırılacak!!!
Belki de törenle AKP’ye girecek!..
Biz de anlayacağız kim mert, kim namert!..

* * *

Bu sürecin orta yolu yok!..
Kürtlere statü tanınacak…
“Anayasal reform” dedikleri Apo’nun istekleri anayasada yer alacak…
Bölge meclisleri kurulacak, valiler seçimle gelecek…
Zaten resmi daireler ve mahkemelerde Kürtçe konuşulması, savunma yapılması halledildi…
Köy, kasaba adlarının Kürtçe isimleri yasadışı olarak tabelalarda yerini aldı…
Diğerleri için de kesin dayatma var…

* * *

Bunları izliyoruz ve not alıyoruz!..
Ama Başbakan muavini çıkıyor, bütün bunlar olmamış, pazarlıklar yapılmamış gibi, “Pazarlık da yok, al-ver de yok” diyor!..
Peki bu talepler nereden çıkıyor?..
Tayyip Bey‘in “Silahları ister gömsünler ister mağaralarda bıraksınlar, silahsız çekilecekler” lafı yerde kaldı!..
Terörist başı Karayılan önceki gün yine “Çekilme silahlı olacak” diye restini çekti, iktidar dut yemiş bülbül vaziyetlerinde!..
İktidar yandaşı, yalakası bir tek yazar “Bu ne iştir?” diye yazıp sordu mu?..
Hepsi birden yalayıp yuttu; Tayyip Bey‘in de Kasımpaşalılık balonu söndü!..

* * *

Bir taraf rest çekiyor, tehdit ediyor, diğer taraf “pazarlık yok” numarasına yatıyor!..
Taraflardan biri namerdin önde gideni!..
Acaba hangisi?!..
Taksim’e AVM rezaleti!..
Kadir abisi “Yok öyle bir şey” derken, Taksim’e “Topçu Kışlası” numarasıyla bunların çok düşkün oldukları dev bir alışveriş merkezi (AVM) ve rezidans yapılacağını açıkladı!..
Yeni ve çok güzel bir rant kapısı daha açılıyor, iktidara hayırlı uğurlu olsun…
Tayyip Bey “Tarih, tarihi yaşatmak” diyor ya, o sadece minareye kılıf uydurmak!..
Eğer gerçekten sadece tarihe kıymet veriyor olsaydı orayı hiç olmazsa müze ve kültür merkezi olarak değerlendirirdi…

* * *

Bunların aklında ne kültüre ne müzeye yer var, akılları fikirleri AVM‘de, rezidansta!..
Çünkü bu arkadaşlar ağızlarda gümüş kaşıkla rezidanslarda dünyaya geldiler, oralarda büyüdüler!..
İstanbul’un büyük meydanları olmadığından yakınan Tayyip Bey Taksim Alanı’nı çakma kışlayla daraltıyor, böylece gerçek niyeti ortaya çıkıyor!..
Tayyip Bey bu!..
Beton kulelerle İstanbul’u katlediyorlar, sonra yüksek binalardan şikayet edip, “İçim sızlıyor” diyor…
Yersen!..
Çelişkiler içinde bir Başbakan ve İstanbul’un makus talihi!..

SÖZCÜ

Mehmet Türker : Ülkenin sinir sistemini bozdu !..

1308036346-00.jpg

Ba­ğı­ra, ba­ğı­ra, baş­ka­la­rı­nı da ba­ğır­ma­ya alış­tır­dı!..
Se­si­ni ne ka­dar yük­sel­tir­se o ka­dar hak­lı çı­ka­ca­ğı­nı ve inan­dı­rı­cı ola­ca­ğı­nı san­dı!..
Grup top­lan­tı­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı Sa­lı gün­le­ri ka­bus ha­li­ne gel­di!..
Açı­lış­lar ve te­mel at­ma ba­ha­ne­siy­le dü­zen­le­nen mi­ting­ler­de öf­ke saç­tı!..
Ka­pa­lı sa­lon top­lan­tı­la­rın­da bi­le ba­ğır­mak­tan vaz­geç­me­di!..
Ve Re­cep Tay­yip so­nun­da top­lu­mun si­nir sis­te­mi­ni de boz­du!..

* * *

Si­ya­set, kim da­ha çok ba­ğı­rır­sa o ka­za­nır ha­va­sı­na gir­di!..
Ne­za­ket çö­pe atıl­dı!..
“Yok öy­le 25 ku­ru­şa si­mi­t”
“Sen ak­lı­nı ken­di­ne sak­la­”
“Ha­ka­ra ma­ka­ra ya­pı­yor­la­r”
“Ar­tist­lik yap­ma la­n”
“Sa­yın Öca­lan kel­le alı­yo­r”
“Ta­lih­siz be­de­vi­”
“Ka­yı­şı ko­par­dı­”
“Çark­çı Ke­ma­l”

Bun­lar Tay­yip Be­y‘­in si­ya­set di­li­ne sok­tu­ğu laf­lar­dan ba­zı­la­rı!..
Eh, bu bir imam-ce­ma­at me­se­le­si­dir!..
Li­de­ri bu olun­ca, ve­ki­li de ana av­rat küf­re­der!..

* * *

Tay­yip Be­y‘­in mu­avi­ni Bur­sa­lı (Ma­ni­sa­lı-Si­irt­li) Bü­lent, AK­P’­li kü­für­baz mil­let­ve­ki­li için “Böy­le bir in­sa­nın Mec­li­s’­e de par­ti­ye de fay­da­sı yok­tu­r” di­yor!..
Ken­di­si­nin “şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” ve­ci­ze­siy­le (!) ün­lü ol­du­ğu­nu unut­tu!..
O “şe­y”­le­rin ne ol­du­ğu­nu açık­la­sa da an­la­sak!..
Mec­li­s’­te “or­gan mor­ga­n” di­ye­rek CHP’­li ka­dın ve­ki­le ha­ka­ret et­ti­ği­ni de unut­tu, ama za­bıt­lar­da du­ru­yor!..
Böy­le bir ve­ki­lin mem­le­ke­te fay­da­sı olur mu?..
En mat­rak ola­nı da Tay­yip Be­y’­in Mec­lis Baş­ka­nı­’na gön­der­di­ği mek­tup!..
Ağır tah­rik al­tın­da da ol­sa as­la tas­vip et­mi­yor­muş!..

* * *

AK­P’­li kü­für­baz ve­ki­li tah­rik eden ney­miş?..
Ka­mer Gen­ç’­in Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma­’ya yö­ne­lik var­sa­yı­ma da­ya­lı hak­lı bir ifa­de­si!..
Kü­für eden ve­ki­le ne olu­yor?.
Du­rum­dan va­zi­fe çı­ka­rı­yor!..
Ama Tay­yip Bey yi­ne de onu kol­lu­yor, “a­ğır tah­rik va­r” di­yor!..
Pe­ki AK­P’­li ka­dın ve­kil­ler ne ya­pı­yor, ana av­rat küf­re­den ve­ki­lin ya­nı­na gi­dip mağ­dur­muş gi­bi te­sel­li edi­yor!..
AK­P’­li ka­dın ve­kil Ül­ker Can, bu­nun om­zu­na eli­ni koy­muş, gü­lü­yor!..
AK­P’­li ka­dın ve­kil­ler bel­ki de “Ağ­zı­na sağ­lı­k” di­yor­lar, o kü­für­le­ri nor­mal bu­lu­yor­lar!..

* * *

Ana av­rat kü­für eden AK­P’­li ve­kil, se­çim böl­ge­si To­ka­t’­tan “ca­yır ca­yır me­saj­lar gel­di­ği­ni­” söy­lü­yor…
Bu­nu söy­le­di­ği­ne gö­re, de­mek seç­men­le­rin­den des­tek gö­rü­yor!..
Bu şah­sa oy ve­ren­ler onu küf­ret­me­si için mi Mec­li­s’­e gön­der­miş­ler?..
Seç­men­le­ri bu şah­sın Mec­li­s’­te küf­ret­me­sin­den onur mu du­yu­yor­lar?!.
Ül­ke iş­te böy­le bir cin­ne­ti ya­şı­yor!..
Si­ya­set yer­ler­de; say­gı, ne­za­ket, ter­bi­ye dip­ler­de!..
Önce oğulları ile damadı bassın gaza!..
En az “üç çocuk”tan beş çocuğa çıktı, tek çocuğu olanlara “Bas gaza” diye talimat veriyor!..
Tayyip Bey, yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz gibi argoya meraklı, “Bas gaza” diyerek güya teşvik ediyor; ama kadını aşağılamış oluyor hiç farkında değil!..
Oğlu Bilal tek çocukta kaldı, damadının iki çocuğu var!..
Büyük oğlu Burak‘ın ise hiç çocuğu olmadı!..
Peki neden onlara da “Basın gaza” demiyor?..
Gaza bassalar bu vakte kadar üç değil en azından tam dokuz torun sahibi olurdu!..
Sümeyye’yi ise bakıyoruz hâlâ baş göz edemedi, ondan hiç torunu yok!..
Onu da evlendirebilmiş olsaydı, torun sayısının “en az” 12’ye çıkması gerekecekti!

* * *

Tayyip Bey “genç nüfus” hikayesiyle gençlerin uçkuruna karışmaktan vazgeçsin!..
Önce onlara aş, iş temin etmeye çalışsın!..
Türkiye’de Tayyip Bey’in Başbakanlığında her beş gençten biri işsiz!..
Üniversite mezunu işsiz sayısı korkunç…
Ampul partisi bulgur-nohut torbalarıyla vaziyeti idare ediyor, Tayyip Bey “Bas gaza” diye talimat veriyor!..
Gençler işsizlik ve aşsızlıktan neredeyse erkekliğinden olacak, Tayyip Bey’in aklı fikri gaza basmalarında!..

SÖZCÜ

Mehmet Türker : PKK’lıya af işçiye gaz !..

1308036346-00.jpg

Bi­ber ga­zı, cop, taz­yik­li su!..
Bun­lar ar­tık ile­ri de­mok­ra­si­nin sim­ge­si ol­du!..
Tay­yip Bey ve med­ya­da­ki ya­la­ka­la­rı “i­le­ri de­mok­ra­si­” de­dik­çe, re­ji­min top­lum üze­rin­de­ki bas­kı­sı her ge­çen gün da­ha ar­tı­yor!..
İle­ri­sin­den vaz­geç­tik, de­mok­ra­si­nin “D”­si bi­le kal­ma­dı!..
Za­ten am­pul par­ti­si­nin zih­ni­ye­tiy­le de­mok­ra­si­nin yan ya­na gel­me­si müm­kün de­ğil!..
Çün­kü Tay­yip Bey “ec­da­da­” me­rak­lı!..
Öz­le­mi pa­di­şah­lık re­ji­mi!..

* * *

Dün 1 Ma­yıs kut­la­ma­la­rın­da işin çı­ğı­rın­dan çı­ka­ca­ğı bel­liy­di…
İs­tan­bu­l’­da sı­kı­yö­ne­tim ilan edil­di!..
Va­pur, met­ro, met­ro­büs se­fer­le­ri dur­du­rul­du…
Ga­la­ta Köp­rü­sü açı­la­rak tra­fi­ğe ka­pa­tıl­dı…
27 Ma­yıs ön­ce­sin­de öğ­ren­ci olay­la­rın­da ve 1968-69 yıl­la­rın­da­ki öğ­ren­ci ha­re­ket­le­rin­de bir-iki de­fa açı­lan köp­rü, yıl­lar son­ra AK­P’­nin ile­ri de­mok­ra­si­sin­de yi­ne en­gel­le­me gö­re­vi yap­tı!..
Ama ça­tış­ma­lar ön­le­ne­me­di!..

* * *

Tak­sim bir in­şa­at ala­nı ha­lin­de, bu doğ­ru…
Ama yi­ne de ted­bir­ler alı­na­rak 1 Ma­yıs bu­ra­da kut­la­na­bi­lir­di…
İs­tan­bul Va­li­si ke­sin­lik­le Tak­si­m’­de kut­la­ma ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı, iş­çi ör­güt­le­ri di­ren­di…
Ama asıl fi­ti­li Tay­yip Bey ateş­le­di:
“Gi­din Kaz­lı­çeş­me­’de mi­ting ya­pın. Biz 21.5 mil­yon oy al­mış bir par­ti ola­rak bi­le ora­da mi­ting ya­pı­yo­ruz da, siz ni­ye yap­mı­yor­su­nuz?”
Hiç il­gi­siz laf­lar­la bü­yük tah­rik!..
Tak­sim Mey­da­nı­’nın 1 Ma­yıs için sim­ge­sel an­la­mı var!..
Tay­yip Bey ya bu­nu yok sa­yı­yor ve­ya far­kın­da de­ğil!..

* * *

İk­ti­dar, iş­çi ör­güt­le­ri­nin çok bü­yük önem at­fet­ti­ği bu ko­nu­ya böy­le yak­la­şır­sa uz­laş­ma el­bet­te ol­maz­dı!..
İş­çi­ler­den bo­yun eğip vaz­geç­me­le­ri bek­le­nir mi?..
İş­çi ör­güt­le­ri de Tak­si­m’­e çı­ka­ma­ya­cak­la­rı­nı bi­le bi­le di­ren­di­ler, taz­yik­li su, bi­ber ga­zı, cop on­la­rın us­lu ço­cuk ol­ma­la­rı­nı el­bet­te sağ­la­ya­ma­dı!..
Çün­kü di­ren­me on­la­rın ta­bi­atın­da var­dı!..

* * *

O man­za­ra­la­rı gö­rün­ce, ak­lı­ma Di­yar­ba­kı­r’­da­ki Nev­ruz kut­la­ma­la­rı (!) gel­di..
Po­lis ora­da çok sı­kı ted­bir­ler al­mış­tı, ama Nev­ruz kut­la­ma­la­rı­nı (!) ön­le­mek için de­ğil, PKK kuy­ruk­la­rı­nı ko­ru­mak (!) üze­re!..
Alan­da bir tek Türk Bay­ra­ğı yok­tu, bu­na kar­şı­lık bay­rak de­dik­le­ri PKK pa­çav­ra­la­rıy­la her yer do­na­tıl­mış­tı, ara­lar­da ka­leş­li te­rö­rist­ler do­la­şı­yor­du…
Ora­da ile­ri de­mok­ra­si, dün de Tak­sim çev­re­sin­de dik­ta var­dı!..

* * *

Dün Tak­sim çev­re­si gaz bom­ba­la­rı­nın sis per­de­si al­tın­day­ken, ay­nı sa­at­ler­de Di­yar­ba­kır san­ki baş­ka bir ül­ke­dey­di!..
Kür­sü­de bi­ri ba­ğı­ra ba­ğı­ra Kürt­çe nu­tuk atı­yor, mey­dan­da 1 Ma­yıs için top­la­nan­la­rın ço­ğu da muh­te­me­len ne de­di­ği­ni an­la­mı­yor­du!..
Yi­ne bir tek Türk Bay­ra­ğı yok­tu, onun ye­ri­ne PKK pa­çav­ra­la­rı sal­la­nı­yor­du!..
İk­ti­dar bir yan­da te­rö­re tes­lim olup, PKK’­ya adı kon­ma­mış af çı­kar­tır­ken, di­ğer yan­da dik­ta re­ji­mi­nin yum­ru­ğu bir bal­yoz gi­bi iş­çi­nin ka­fa­sı­na ini­yor­du!..

***

Hiç utan­ma kal­ma­dı!..

Dün­kü “E­dep di­yor ha­ka­ret edi­yo­r” baş­lık­lı ya­zı­nın da­ha mü­rek­ke­bi ku­ru­ma­dan, edep­li (!) bir AK­P’­li ve­ki­lin ana av­rat kü­für­le­ri Mec­lis ça­tı­sı al­tın­da yan­kı­lan­dı!..
He­def CHP Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­ti…

Da­ha ön­ce mua­vin Bü­lent Arın­ç’­ın CHP’­li ve­kil Ay­lin Naz­lı­aka’ya yö­ne­lik ta­ci­zi­ne, aşa­ğı­la­ma­sı­na ses­siz ka­lan­lar ön­ce­ki gün iki­yüz­lü­lü­ğün, çif­te stan­dar­dın tek­rar fe­riş­ta­hı­nı ser­gi­le­di­ler!..
AK­P’­li ve­kil Ze­yid As­lan, da­ha ön­ce Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma­’ya hak­lı bir so­ru yö­nelt­ti­ği için ta­ci­ze uğ­ra­yan CHP’­li Ka­mer Gen­ç’­e “Ö­lü­mün be­nim elim­den ola­ca­k” di­ye sal­dır­dı…
Son­ra da şu za­rif (!) ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

“Se­nin a…. k. , soy­ta­rı, kö­pek. O… ç…ğu, se­nin a…. s…”

Habi­re edep­ten bah­se­den Tay­yip Bey bu ana av­rat kü­für­le­ri her­hal­de duy­muş­tur, duy­ma­dıy­sa dün oku­muş­tur… Ken­di par­ti­sin­den ve­ki­lin bu söz­le­rin­den aca­ba utan­mış, yü­zü kı­zar­mış mı­dır?.. Ya çok du­yar­lı (!) AK­P’­li ka­dın ve­kil­ler?.. Ye­rin di­bi­ne geç­miş­ler mi­dir?..

SÖZCÜ

Mehmet Türker : Silah zoruyla yeni anayasa !..

1308036346-00.jpg

Kan­di­l’­in 1 nu­ma­ra­sı Ka­ra­yı­lan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı­’na res­ti­ni çek­ti ve PKK ça­pul­cu­la­rı ül­ke­yi terk eder­ken si­lah­la­rı­nı bı­rak­ma­sı­nı red­det­ti!..

Tay­yip Bey bu ko­nu­da ko­nu­şa­mı­yor, di­li tu­tul­du!..

PKK’­nın top­tan si­lah bı­rak­ma­sı ise, ma­sal!..

Çün­kü ye­ni ana­ya­sa si­lah zo­ruy­la ya­pı­la­cak!..

Tür­ki­ye nam­lu­nun ucun­da!..

Kürt ırk­çı­la­rı­nı tat­min ede­cek ana­ya­sa­nın si­gor­ta­sı si­lah ola­cak!..

* * *

Tür­ki­ye bi­li­niz ki eya­let sis­te­mi­ne doğ­ru yol alı­yor!..

Böl­ge mec­lis­le­ri ku­ru­la­cak, böl­ge va­li­le­ri se­çim­le ge­le­cek!..

Tür­ki­ye “u­lus dev­le­t” ol­mak­tan çı­ka­cak!..

Bu sü­reç­te PKK el­de si­lah bek­le­ye­cek!..

Gez, göz, ar­pa­cık…

He­def Meh­met­çik!..

İs­tek­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de te­rör mis­liy­le baş­la­ya­cak!..

Tay­yip Be­y‘­in mu­avi­ni Bur­sa­lı (Ma­ni­sa­lı-Si­irt­li) Bü­lent de hâ­lâ “İş­te si­lah­la­rı­nı bı­ra­kıp gi­di­yor­la­r” di­ye sa­ğa so­la laf ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor…

Bu Bü­len­t’­te ya id­rak so­ru­nu var, ya da ku­lak­la­rın­da duy­ma kay­bı!..

* * *

Tay­yip Be­y’­in ve­kil yap­tı­ğı akıl ho­ca­sı Yal­çın Ak­do­ğan, “Ka­ra­yı­lan sü­re­cin bu kıs­mı­nı doğ­ru an­la­ya­ma­mı­ş” di­yor ve şu gü­lünç açık­la­ma­yı ya­pı­yor:

“Ka­ra­yı­la­n’­ın nor­mal­leş­me olur on­dan son­ra si­la­hı bı­ra­kı­rız gi­bi bir yak­la­şı­mı var. Bu doğ­ru bir yak­la­şım de­ğil. Si­lah bı­ra­kıl­dık­tan son­ra nor­mal­leş­me aşa­ma­sı­na ge­çi­lir. Bu kıs­mı doğ­ru an­la­ma­mı­ş”

Asıl doğ­ru an­la­ma­yan Tay­yip Be­y’­in akıl ho­ca­sı!..

Do­la­yı­sıy­la Tay­yip Bey de doğ­ru an­la­mı­yor!..

Apo ile Ka­ra­yı­lan ise ken­di doğ­ru­la­rı üze­rin­de iler­li­yor ve bun­la­ra nam­lu­nun ucu­nu gös­te­ri­yor!..

Çe­kil­me­de si­lah bı­ra­kı­la­cak­tı, ol­du mu?..

Sen Ha­ti­ce­’ye de­ğil ne­ti­ce­ye bak!..

* * *

Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın an­la­ya­ma­dı­ğı şu:

PKK, el­de si­lah Kan­di­l’­de bek­le­ye­cek!..

Tay­yip Bey ile Apo ka­fa ka­fa­ya ve­re­rek ye­ni ana­ya­sa­yı ya­za­cak, en ufak bir hır çı­kar­sa PKK ça­pul­cu­la­rı Tür­ki­ye­’nin te­pe­si­ne bi­ne­cek!..

PKK’­nın stra­te­ji­si bu, Tay­yip Be­y’­in akıl ho­ca­sı da ma­sal an­la­tı­yor!..

Kes­tir­me­den söy­le­ye­lim:

PKK, “a­na­ya­sal re­for­m” is­ti­yor!..

Bu re­form (!) Kürt ırk­çı­la­rı için ya­pı­la­cak!..

30 yıl­lık te­rö­rün ge­ti­ri­si bu!..

* * *

Ey ik­ti­dar, ey ken­di­ni muk­te­dir sa­nıp da te­rör kar­şı­sın­da diz çö­ken bi­ça­re­ler, sen eli­ni ver­miş­sin, ko­lu­nu da kap­tır­mış­sın, ar­tık kur­tu­la­maz­sın!..

Te­rö­rist­ler “ak­ti­vis­t” ol­muş, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin ber­ha­va et­ti­ği­ni san­dı­ğı yer­ler­de adam ba­sın top­lan­tı­sı ya­pı­yor, ga­ze­te­ci­le­rin kar­nı­nı do­yu­ru­yor!..

Ül­ke için­de te­rö­rist­le­ri te­miz­le­ye­me­miş­sin, te­rör ör­gü­tü­nün him­me­ti­ne muh­taç kal­mış­sın!..

Ve hâ­lâ ko­nu­şu­yor­sun!..

Gün ge­le­cek bu­nun he­sa­bı­nın yar­gı önün­de so­rul­ma­ya­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­sun?!.

İç­ki ya­sa­ğı­na adım adım!..

Tay­yip Bey ön­ce­ki gün “ay­ran şo­v” yap­tı ve iç­ki ya­sa­ğı­nın ye­ni aşa­ma­sı­nı açık­la­dı:

“Ga­ze­te­le­re ve­ri­len iç­ki rek­lam­la­rı­nın ya­sak­lan­ma­sı yo­lun­da ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ru­z”

Hem iç­ki­den al­dık­la­rı ver­gi­ler­le büt­çe­yi doğ­rul­tu­yor­lar hem in­san­la­rın ya­şam bi­çi­mi­ne bal­ta vu­ru­yor­lar!..

İç­ki ya­sa­ğı baş­ka tür­lü de ge­li­yor!..

Tay­yip Be­y’­in es­ki­den ba­yi­li­ği­ni yap­tı­ğı şir­ket bir mar­ket zin­ci­ri­ni sa­tın al­mış­tı, bu­ra­da iç­ki sa­tı­şı­nı ya­sak­la­dı…

Ay­nı fir­ma ge­çen­ler­de bü­yük bir mar­ket zin­ci­ri da­ha sa­tın al­dı, ora­da da iç­ki­ye ya­sak ge­tir­di…

Za­ten iç­ki sa­tan yer­ler çe­şit­li zor­la­ma­lar­la ya ka­pa­tı­lı­yor ya da iç­ki sa­tı­şın­dan vaz­ge­çi­ri­li­yor…

Ca­mi­ye, oku­la ya­kın­lı­ğı ba­ha­ne edi­le­rek ruh­sat­la­rı ip­tal edi­li­yor!..

Tür­ki­ye­’nin bir­çok ye­rin­de iç­ki­li lo­kan­ta­la­ra ge­ne­lev mu­ame­le­si ya­pı­la­rak şe­hir dı­şı­na sü­rü­lü­yor, ba­zı­la­rı­nın iç­ki ruh­sat­la­rı ye­ni­len­mi­yor!..

Her yo­lu de­ni­yor­lar, in­san­la­rı bas­kı al­tı­na alı­yor­lar son­ra da öz­gür­lük­ler­den söz edi­yor­lar!..

PKK için öz­gür­lük­çü ana­ya­sa ha­zır­lı­yor­lar, adı­na ile­ri de­mok­ra­si di­yor­lar!..

Sev­sin­ler si­zin de­mok­ra­si­ni­zi!..

SÖZCÜ

Mehmet Türker : Zilleti bayram yaptılar !..

1308036346-00.jpg

AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ay­şe­nur Bah­çe­ka­pı­lı Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ba­ğı­rı­yor: “Bay­ram var, bay­ra­aam!”

Ül­ke­den te­miz­le­ye­me­dik­le­ri PKK ça­pul­cu­la­rı­nın çe­kil­me ta­ri­hi­ni ver­me­si­ni AK­P’­li Ay­şe­nur böy­le kar­şı­lı­yor!..

Na­sıl bir bay­ram­mış bu?..

– Si­lah­lar bı­ra­kıl­ma­ya­cak.

– Apo öz­gür­le­şe­cek.

– Ana­ya­sa PKK’­ya gö­re ya­zı­la­cak.

Bun­la­rı PKK’­nın Kan­di­l’­de­ki 1 nu­ma­ra­sı ga­yet açık bir şe­kil­de şart ko­şu­yor, Ay­şe­nur ve ik­ti­dar yan­daş­la­rı bay­ram edi­yor!..

* * *

23 Ni­san, 19 Ma­yıs, 30 Ağus­tos, 29 Ekim gi­bi ulu­sal bay­ram­la­rı­mı­zı iğ­diş eden ik­ti­dar, PKK’­nın res­ti­ni bay­ram ola­rak ka­bul et­ti, bu­nun şe­re­fi de Ay­şe­nu­r’a ait ol­du!..

İn­san bi­raz sı­kı­lır!..

Tay­yip Bey gün­ler­dir ke­sin ola­rak, “Si­lah­la­rı­nı bı­ra­kır­lar, gö­mer­ler öy­le gi­der­le­r” di­yor, Ka­ra­yı­lan “Si­lah bı­rak­mak yo­k” di­ye rest çe­ki­yor!..

Bu du­rum­da sü­re­cin ke­sil­me­si ge­rek­mez mi?..

Ha­yır, Tay­yip Bey söy­le­di­ği­ni ya­la­yıp yu­tu­yor ol­ma­lı ki hiç se­si çık­mı­yor!..

* * *

Ay­şe­nu­r’­a sor­ma­lı, bu na­sıl bir bay­ram?..

İk­ti­dar men­sup­la­rı ve on­la­rın yan­daş­la­rı­na sor­ma­lı, bu çö­zül­me sü­re­ci na­sıl bir onur­suz­luk?..

Adam Kan­dil Da­ğı­’n­dan di­rek­tif ve­ri­yor:

“Sa­yın Öca­lan öz­gür­le­şe­ce­k”

“A­na­ya­sal re­form ya­pı­la­ca­k”

Bun­lar ger­çek­le­şir­se si­la­hı bı­ra­ka­cak­lar!..

Bun­lar da bay­ram edi­yor­lar!..

Pe­ki siz, Apo­’yu ser­best bı­ra­ka­cak mı­sı­nız?..

Bay­ram et­ti­ği­ni­ze gö­re bı­ra­ka­cak­sı­nız!..

Çün­kü şart­lar ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de, Apo te­rö­rü 50 bin ki­şiy­le baş­la­ta­ca­ğı­nı söy­lü­yor,

İm­ra­lı­’dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’ni res­men teh­dit edi­yor!..

* * *

Ön­ce­ki gün Türk med­ya­sı, par­don “Tür­ki­ye med­ya­sı­” için bir utanç gü­nüy­dü!..

Da­ğa çı­kış­ta üst aran­ma­sı!..

Hep­si el­le­ri­ni kal­dı­rıp tes­lim ol­muş, üzer­le­ri­ni ara­tı­yor!..

Ba­zı­la­rı da utan­ma­dan eli si­lah­lı ka­dın te­rö­rist­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ri­yor!..

PKK’­nın ye­me­ği­ni ye­mek de bun­la­ra na­sip ol­du…

Ta­vuk-pi­lav-sa­la­ta-ko­la-muz…

Her­hal­de bi­zim med­ya­nın da mi­de­si bay­ram et­miş­tir!..

Te­rö­rist ba­şı ma­sa­ya ku­rul­muş, önün­de on­lar­ca mik­ro­fon sa­vaş ka­zan­mış mu­zaf­fer ko­mu­tan eda­sıy­la ko­nu­şu­yo­r…

Bu man­za­ra­yı gö­rün­ce ben uta­nı­yo­rum, bu ül­ke­yi ida­re eden­ler utan­mı­yor!..

* * *

Ben Tay­yip Be­y’­in ye­rin­de ol­sam Kan­di­l’­den ya­pı­lan açık­la­ma­yı du­yun­ca mos­mor olu­rum, so­ka­ğa çı­ka­mam!..

Ka­ra­yı­lan res­men dal­ga­sı­nı ge­çi­yor:

“Dağ­da in­san­lar si­lah­sız na­sıl çe­ki­le­cek? Kurt­lar bi­le en­gel olu­r”

Tay­yip Be­y’­den tık yok!..

Türk med­ya­sı için de, Tür­ki­ye için de ön­ce­ki gün bü­yük bir zil­le­tin san­cı­la­rı­nı çek­tik!..

Ve bu zil­let bay­ram ol­du!..

Şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri bir kez da­ha sız­la­dı!..

Fat­ma ne­den si­nir­len­di?!.

Ön­ce­ki gün Mec­li­s’­te sert tar­tış­ma­lar ya­şan­dı, Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin küp­le­re bin­di!..

Ne­den?..

Var­sa­yı­ma da­ya­lı bir söz yü­zün­den!..

CHP Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Genç, Ba­kan Fat­ma’ya yö­ne­lik ola­rak, şu­nu söy­lü­yor:

“A­ta­türk bu cum­hu­ri­ye­ti kur­ma­say­dı siz han­gi dev­le­tin va­tan­da­şıy­dı­nız, han­gi ta­ri­kat men­su­bu­nun bil­mem ka­çın­cı ha­nı­mı du­ru­mu­na dü­şer­di­niz?”

Ne var bun­da?..

* * *

Bu söz kı­ya­me­ti ko­pa­rı­yor, ik­ti­dar ka­na­dın­dan pro­tes­to­lar yük­se­li­yor, Fat­ma si­nir­le­ni­yor ve CHP’­li Mec­lis Baş­kan­ve­ki­li Gül­dal Mum­cu­’nun öne­ri­siy­le Ka­mer Gen­ç’­e kı­na­ma ce­za­sı ve­ri­li­yor!..

CHP’­li ve­kil Mev­lut As­la­noğ­lu da par­ti­si adı­na özür di­li­yor!..

Ka­mer Genç, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­nı ifa­de et­mek için var­sa­yı­ma da­ya­lı ola­rak bi­raz ka­ba­ca bu sö­zü söy­lü­yor!..

Ama işin içi­ne Ata­türk ve cum­hu­ri­yet gi­rin­ce alın­gan­lık baş­lı­yor, si­nir­ler bo­zu­lu­yor, tep­ki­ler yük­se­li­yor, ba­zı CHP’­li­ler de alet olu­yor!..

Fat­ma Ha­nım da­va aça­cak­mış; hu­kuk­çu de­ği­lim ama, var­sa­yım üze­ri­ne hü­küm ku­ru­lur mu?..

He­le böy­le bir var­sa­yım, cum­hu­ri­yet ön­ce­si şart­la­rı­na gö­re ak­la ya­kın­sa?..

Ay­rı­ca Ney­zen Tev­fi­k’­in dört­lü­ğü­nü de unut­ma­yın!..

SÖZCÜ

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: